Terug naar overzicht

Achter de schermen bij Vattenfall

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

IJmuiden
12+

Vattenfall bouwt windparken voor de kust van IJmuiden. Het bedrijf gaat ook aan de slag met waterstof in Velsen-IJmuiden. Waarom doet het bedrijf dit en wat ervoor kijken om dit te realiseren.

Kijk ach­ter de scher­men van Vat­ten­fall tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. De mis­sie van het bedrijf is om het bin­nen één gene­ra­tie moge­lijk te maken fos­siel­vrij te leven. Bin­nen die stra­te­gie past de rea­li­sa­tie van wind­mo­len­par­ken voor de kust van IJmui­den en de bouw van een water­stof­fa­briek in het Noordzeekanaal.

Vaca­tu­res
Een bezoek aan Vat­ten­fall is voor­al inte­res­sant voor werk­zoe­ken­den en alge­meen geïn­te­res­seer­den. Het bedrijf geeft een pre­sen­ta­tie over hun ambi­ties, maar mede­wer­kers ver­tel­len ook waar­om wer­ken bij Vat­ten­fall inte­res­sant is en wel­ke func­ties vacant zijn. De pre­sen­ta­tie duurt cir­ca een uur.

Water­stof
Ook zoomt de pre­sen­ta­tie in op het in aan­bouw zijn­de wind­park Hol­land­se Kust Zuid en komt ter spra­ke wat Vat­ten­fall gaat doen in Vel­sen op het gebied van waterstof.

Waar moet je zijn
Bezoe­kers zijn wel­kom in het gebouw waar van­daan het bedrijf het wind­park gaat behe­ren en onder­hou­den. Deel­ne­mers kun­nen bij aan­komst aan­bel­len bij de voor­deur. Het adres is nieuw en nog niet over­al bekend: Amster­dam­straat 1, 1976 EE IJmui­den. Ook als je ‘gewoon’ eens een kijk­je wilt nemen ben je van har­te wel­kom om onze pre­sen­ta­tie bij te wonen. Navi­geer naar Har­lin­gen­straat, IJmui­den, ga op de Har­lin­gen­straat de 2e straat rechts.

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den