Terug naar overzicht

Het Scheepvaartmuseum

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Het Scheepvaartmuseum
6+

Heden, verleden en toekomst beleven van Zeehaven Amsterdam? Dan bezoek je de nieuwe tentoonstelling Amsterdam-Havenstad in Het Scheepvaartmuseum. Deze prachtige locatie is tevens vertrekpunt van diverse gratis vaartochten in het kader van Zeehavendagen Amsterdam.

Het Scheep­vaart­mu­se­um is op zater­dag en zon­dag spe­ci­aal ter gele­gen­heid van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam even het ‘club­huis’ voor het Amster­dam­se haven­be­drijfs­le­ven. Zij heb­ben zich ver­schanst in de Admi­ra­li­teits­zaal van het gebouw met een klei­ne banen­markt en infor­ma­tie over wer­ken in de haven. Ver­der is er in en rond het muse­um van alles te zien en te beleven.

Mini­a­tuur schip van Spliethoff
Leuk voor kin­de­ren en men­sen met een hart voor de zee­vaart: de Amster­dam­se rede­rij Splie­thoff zet een water­bak neer met een mini­a­tuur vracht­schip dat op afstand wordt bestuurd.

Rela­tie haven-stad
Tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam staat in Het Scheep­vaart­mu­se­um de nieu­we ten­toon­stel­ling Amster­dam Haven-Stad cen­traal. De expo­si­tie toont de eeu­wen­ou­de rela­tie tus­sen de haven en de stad, van­af het moment dat een dam in de Amstel werd aan­ge­legd tot en met nieu­we plan­nen in het Noordzeekanaalgebied.

Kor­ting
Spe­ci­aal ter gele­gen­heid van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam ont­vang je op 25 en 26 juni 50% kor­ting op je onli­ne entree­tic­ket. Vul zeehavendagen2022 in als je van dit voor­deel wilt profiteren!

Adres
Kat­ten­bur­ger­plein 1, 1018 KK Amsterdam

Betaald par­ke­ren in de buurt van muse­um of in de nabij gele­gen parkeergarages

Goed bereik­baar per OV

Bestel je tickets