Terug naar overzicht

SHIP

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

SHIP IJmuiden
6+

Houd je van techniek, de haven en wil je een keer de grootste zeesluis ter wereld van dichtbij bewonderen. Doe dan de rondleiding in het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP).

SHIP ver­telt je alles over de bouw van de groot­ste zee­sluis ter wereld en de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen in de vier­de zee­ha­ven van Euro­pa, de haven van Amster­dam. Daar­naast wor­den de havens van IJmui­den, Bever­wijk en Zaan­stad belicht. Tege­lij­ker­tijd infor­me­ren de rond­lei­ding je inter­ac­tief over wonen, wer­ken, leren en recre­ë­ren in het Noordzeekanaalgebied.

Look out

Het uit­zicht dat SHIP je biedt van­uit de bras­se­rie op de twee­de eta­ge of de roof­top van het pand is adem­be­ne­mend. Sche­pen zo groot als flat­ge­bou­wen pas­se­ren dage­lijks het sluis­com­plex. De Zee­sluis IJmui­den bevindt zich let­ter­lijk op loop­af­stand van het SHIP.

Het inter­ac­tie­ve ver­haal over de groot­ste sluis ter wereld en de vier­de zee­ha­ven van Euro­pa ver­pakt SHIP in een gra­tis toe­gan­ke­lij­ke expe­rien­ce voor jong en oud. Een rond­lei­ding onder lei­ding van een gids kost nor­maal gespro­ken € 5.00 p.p. Tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam kun je ech­ter gra­tis de hele tour doen. Het aan­tal plaat­sen is beperkt, dus meld je snel aan.

Adres
Noor­der­sluis­weg 1, 1975 AM IJmuiden

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den