Terug naar overzicht

Tour Graniet Import Benelux B.V.

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
16+

Graniet Import Benelux B.V. is één van de belangrijkste hubs en verwerkers van grote volumes hoogwaardige steenslag voor de wegen- en spoorbouw, beton- en keramische industrie.

Het bedrijf opent zijn deu­ren in bij­zon­der voor zake­lij­ke groe­pen (gemeen­ten), werk­zoe­ken­den en school­ver­la­ters. Zij maken aan de hand van een ani­ma­tie­film en pre­sen­ta­tie ken­nis met de filo­so­fie en werk­zaam­he­den van het bedrijf. Onder­deel van het bezoek is een look-out over de indruk­wek­ken­de ter­mi­nal van Gra­niet Import Bene­lux, waar gro­te ber­gen steen­slag lig­gen opge­sla­gen. De import van deze grond­stof komt in gro­te hoe­veel­he­den als zee­vracht Amster­dam bin­nen en wordt via de Ame­ri­ka­ha­ven bin­nen Neder­land en naar Duits­land, Bel­gië en Enge­land gedistribueerd.

Duur­zaam
Gra­niet Import Bene­lux B.V maakt deel uit van het Amster­dam­se fami­lie­be­drijf Bon­trup. Het bedrijf streeft ernaar om met de natuur te inno­ve­ren om op die manier een duur­za­me samen­le­ving te cre­ë­ren. Tij­dens het bezoek wordt dui­de­lijk wel­ke maat­re­ge­len de orga­ni­sa­tie neemt om de impact op het mili­eu tot een mini­maal te beperken.

Een bezoek aan het bedrijf duurt onge­veer één uur.

Adres
Ame­ri­ka­ha­ven­weg 2, Amsterdam

Gra­tis par­ke­ren op het ter­rein van Gra­niet Import Bene­lux B.V. Niet bereik­baar met Open­baar Vervoer.

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den