Terug naar overzicht

Tour Nautisch Coördinatie Centrum

22 – 25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
12+

De haven van Amsterdam is 24/7, 365 dagen per jaar in bedrijf. Ook de mensen op het Nautisch Coördinatie Centrum (NCC) op de kop van de Westhaven. Hoe werkt het achter de schermen?

Het wordt alle­maal dui­de­lijk als het NCC de deu­ren opent voor publiek en rond­lei­din­gen geeft in het Nau­tisch Coör­di­na­tie Cen­trum en op het patrouil­le­vaar­tuig van Port of Amster­dam. Dit schip zorgt voor de scheep­vaart­be­ge­lei­ding in de haven en tij­dens Zee­ha­ven­da­gen wordt dui­de­lijk gemaakt wat dat alle­maal betekent.

Duur­zaam kantoorgebouw
Het NCC, waar een deel van de nau­ti­sche ope­ra­tie van de Port of Amster­dam is onder­ge­bracht, is ook om een ande­re reden de moei­te waard om te bezoe­ken. Het gebouw is in 2021 uit­ge­roe­pen tot meest duur­za­me kan­toor­ge­bouw van Neder­land, onder meer van­we­ge de robuust­heid van het pand en omdat het barst van de slim­me tech­nie­ken. Onder meer voor het opwek­ken van zon­­ne-ener­­gie waar­mee de warm­te­pomp en de bodem­wis­se­laar wor­den gevoed. Ook alle groen is eco­lo­gisch aan­ge­legd waar­door insec­ten zich ook goed thuis voelen.

De Kope­ren Ploeg
Als je een bezoek brengt aan het NCC, kom dan ook even langs bij De Kope­ren Ploeg en Vop­ak Agen­cies, res­pec­tie­ve­lijk de vast­ma­kers van de haven en de scheeps­agent. Bei­de bedrij­ven bevin­den zich op loop­af­stand van het NCC en ver­tel­len je alles over de ser­vi­ces die zij al vele decen­nia aan­bie­den in de haven. De Kope­ren Ploeg biedt ook vaar­toch­ten in de haven aan als hun sche­pen niet in gebruik zijn.

Adres
Capri­weg 34 Amsterdam

Bestel bin­nen­kort je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den