Banenmarkt De Terminal

22–25 juni 2023
Amsterdam
Alle leeftijden

Ben je op zoek naar een baan? En wil je weten of een job in de haven iets voor jou is? Op vrijdag 23 juni organiseert het Werkgeversservicepunt een banenmarkt in De Terminal. Bezoek onze havenexperience waar je de haven kan ervaren.

In de Ter­mi­nal staan zo’n twin­tig werk­ge­vers die je graag meer ver­tel­len over haven­be­roe­pen en hun eigen open­staan­de vaca­tu­res. Ook vind je er diver­se stands van oplei­ders en/of uit­zend­bu­reaus. Het Werk­ge­vers­ser­vi­ce­punt van gemeen­te Amster­dam bege­leidt je graag op weg naar een nieu­we baan.

Vier dagen lang varen én din­gen doen
In en rond De Ter­mi­nal kun je aller­lei din­gen doen en zien. Naast een banene­vent op vrij­dag wor­den er vier dagen lang diver­se acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd. Je kunt je vaars­kills tes­ten rond de water­bak met op afstand bedien­ba­re boot­jes, afda­len in een duik­tank in het water, varen met een simu­la­tor of ont­snap­pen uit de esca­pe room zeil­boot die aan de kade ligt.

Demon­stra­ties én workshops
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam orga­ni­seert gedu­ren­de vier dagen regel­ma­tig demon­stra­ties en work­shops waar­in het publiek kan par­ti­ci­pe­ren. Op het pro­gram­ma staan onder meer demo’s snuf­fel­hon­den en smok­kel­con­tai­ner van de Dou­a­ne. Ook de werk­ge­vers en oplei­ders blij­ven vier dagen lang staan. Dus kun je niet op vrij­dag? Kom dan op een ande­re dag langs. Deze tic­kets boek je hier!

Bereik­baar­heid
De Ter­mi­nal is dage­lijks bereik­baar over het water en de weg. Kies je voor ver­voer over water neem dan de West­ha­ven Pen­del. De opstap­plek ligt aan de radar­weg, waar de Cho­co­la­te­ma­kers, Rede­rij Splie­thoff en het Zee­mans­huis lig­gen. (10 minu­ten lopen van­af sta­ti­on Slo­ter­dijk) Deze water­taxi brengt je in cir­ca een half uur van Splie­thoff naar De Ter­mi­nal (v.v.). De loca­tie is ook met de auto en de fiets goed bereik­baar. Tic­kets voor de pen­del boek je op deze website.

Adres
Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal
(Nau­tisch Coo­r­di­na­tie Cen­trum Amsterdam)
Capri­weg 34 1044 AL Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den