CJ Hendriks Tour

29 juni
Amsterdam
Alle leeftijden

Benieuwd naar het familiebedrijf dat al 180 jaar koploper is in de logistieke industrie?

Pre­sen­ta­tie en tour
CJ Hen­driks Group is een gere­nom­meerd fami­lie­be­drijf uit Amster­dam met een indruk­wek­ken­de his­to­rie van meer dan 180 jaar in com­plexe logis­tiek. Het bedrijf is gespe­ci­a­li­seerd in diver­se dien­sten, waar­on­der de opslag van gevaar­lij­ke stof­fen, afhan­de­ling van dou­a­­ne- en accijns­for­ma­li­tei­ten, en Value Added Logistics.

Tij­dens een pre­sen­ta­tie neemt CJ Hen­driks Group bezoe­kers mee op een reis door de rij­ke geschie­de­nis van het bedrijf en de ont­wik­ke­ling van de haven van Amster­dam. De pre­sen­ta­tie biedt inzicht in hoe het bedrijf door de jaren heen is geë­vo­lu­eerd en hoe de haven van Amster­dam een cru­ci­a­le rol heeft gespeeld in de groei en het suc­ces van CJ Hen­driks Group.

Na de pre­sen­ta­tie bren­gen de bezoe­kers een bezoek aan de wijn­loods van het bedrijf. Hier krij­gen zij een uit­ge­brei­de rond­lei­ding en wordt gede­tail­leerd uit­ge­legd hoe het gea­van­ceer­de logis­tie­ke order­pick­pro­ces werkt. De rond­lei­ding demon­streert hoe CJ Hen­driks Group effi­ci­ënt en nauw­keu­rig bestel­lin­gen ver­werkt, waar­bij kwa­li­teit en klant­te­vre­den­heid altijd voor­op staan. De tour is gra­tis en duurt gemid­deld een uur.

Adres
CJ Hendriks
Latex­weg 10 Amsterdam-Westpoort
(par­ke­ren bij het bedrijf)