Damen Oranjewerf

23–24 juni 09.00–13.30 uur
Damen Oranjewerf
12 jaar

Tijdens de rondleiding bij Damen Oranjewerf sta je oog in oog met de schepen die op dat moment in het dok liggen voor reparatie. Je krijgt het verhaal te horen over één van de oudste ambachten ter wereld en wat er anno 2022 komt kijken bij het repareren van moderne schepen.

Damen Shi­pre­pair Oran­je­werf ligt aan de noord­zij­de van het IJ in Amster­dam. De werf beschikt over een drij­vend droog­dok met een capa­ci­teit van 6000 ton. Op het ter­rein staat een dwars­hel­ling van 100 meter die behoort tot de gro­te­re in Nederland.

De werf richt zich voor­na­me­lijk op repa­ra­ties, ombouw en regu­lier onder­houd van sche­pen en drij­vend mate­ri­aal voor zowel de zee- als de bin­nen­vaart. Tevens voert Damen ter plaat­se con­struc­tie­werk en machi­na­le bewer­kin­gen uit. De opdracht­ge­vers van het bedrijf zijn onder meer rede­rij­en, bin­nen­vaart­on­der­ne­mers, bag­­ge­rij- en aan­ne­mings­maat­schap­pij­en, over­heid, stu­wa­doors­be­drij­ven en industrieën.

Gra­tis rondleiding
Alleen tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam opent Damen Oran­je­werf het bedrijf voor het alge­me­ne publiek. Klei­ne groe­pen bezoe­kers gaan onder lei­ding van de direc­tie over de gehe­le werf, inclu­sief de docks waar de sche­pen lig­gen voor reparatie.

Adres
Nieu­wer­dam­mer­dijk 542
1023 BX Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den