De Koperen Ploeg

22–25 juni 10.00–16.00 uur
Amsterdam
12 jaar

Kom naar De Koperen Ploeg en laat je informeren over het vlot en veilig afmeren, ontmeren en verhalen van zeeschepen aan de ligplaatsen of afmeerconstructies. Dat doen ze al sinds 1926. Eerst achter Centraal Station. Nu in Westpoort.

De Kope­ren Ploeg maakt deel uit van De Ter­mi­nal. In- en rond deze haven­ex­pe­rien­ce zijn diver­se haven­ge­re­la­teer­de acti­vi­tei­ten, waar­on­der peri­o­diek op basis van beschik­baar­heid gra­tis rond­lei­din­gen en kor­te vaar­ten met De Kope­ren Ploeg. Mede­wer­kers van het bedrijf geven eerst een kor­te pre­sen­ta­tie over de Coö­pe­ra­tie. Daar­na mogen bezoe­kers in klei­ne groe­pen aan boord komen van één van de vlet­ten. Varen behoort ook tot de mogelijkheden.

His­to­rie
Waar ter wereld een schip ook afmeert, in de haven is altijd een ver­bin­ding nodig met de wal. Voor de beman­ning is het ondoen­lijk het schip zelf te afme­ren en ont­me­ren aan de kade of op de boei­en. Men kent het schip maar niet de plaat­se­lij­ke omstan­dig­he­den. Daar­om zijn er sinds men­sen­heu­ge­nis over­al ter wereld boot­man­nen, ook wel ‘vlet­ter­lie­den’ genoemd. In Amster­dam zijn deze lie­den ver­e­nigd in De Kope­ren Ploeg.

De komst van het Noord­zee­ka­naal in 1876 was het begin van de vlet­ter­lie­den in de regio IJmond. In de regio waren op dat moment vier vlet­ter­lie­den­ver­e­ni­gin­gen actief: de Vis­ploeg, de Gou­den ploeg (die werk­te voor­na­me­lijk voor de stoom­vaart­maat­schap­pij Neder­land en wer­den goed beloond), de Vries­ploeg (actief voor de KNSM) en de Kope­ren Ploeg (die de klei­ne­re klus­sen kre­gen in Amsterdam).

Bereik­baar­heid
Capri­weg 30 Amsterdam
Gra­tis par­ke­ren op het par­keer­ter­rein van VCK Water­land Ter­mi­nal Elba­weg 10 Amsterdam
Bij het varen zijn zwem­ves­ten ver­plicht en aanwezig.

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den