Havenexperience De Terminal

22–25 juni 2023
Amsterdam
Alle leeftijden

Een heleboel haven- en havengerelateerde bedrijven en -beroepen vind je dit jaar in Havenexperience De Terminal. Geconcentreerd naast het Nautisch Coördinatie Centrum van Port of Amsterdam en schepenvastmakers van De Koperen Ploeg in de Westhaven.

Zoek je een baan, wil je een tour op een schip of mee­va­ren met één van de patrouil­le­sche­pen van Port of Amster­dam, Dou­a­ne, Poli­tie of een vlet van De Kope­ren Ploeg. Hier moet je zijn!

Varen en din­gen doen
In en rond De Ter­mi­nal kun aller­lei din­gen doen en zien. Port of Amster­dam geeft peri­o­diek rond­lei­din­gen voor klei­ne groe­pen in het NCC. Je kunt je vaars­kills tes­ten rond de water­bak met op afstand bedien­ba­re boot­jes, afda­len in een duik­tank in het water, varen met een simu­la­tor of ont­snap­pen uit de esca­pe room zeil­boot die aan de kade ligt.

Demon­stra­ties en workshops
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam orga­ni­seert gedu­ren­de vier dagen regel­ma­tig demon­stra­ties en work­shops waar­in het publiek kan par­ti­ci­pe­ren. Op het pro­gram­ma staan onder meer demo’s snuf­fel­hon­den en smok­kel­con­tai­ner van de Douane.

Oplei­din­gen & werk­ge­vers tech­niek, logis­tiek en maritiem
Te mid­den van het boei­en­de haven­le­ven vind je in de Haven­ex­pe­rien­ce ook een aan­tal ver­te­gen­woor­di­gers van tech­ni­sche, logis­tie­ke en mari­tie­me oplei­din­gen, zodat mid­del­ba­re scho­lie­ren, zij ‑instro­mers en stu­den­ten zich kun­nen ori­ën­te­ren. Ook zijn er diver­se werk­ge­vers aan­we­zig die je graag meer ver­tel­len over beroe­pen in de haven!

Bereik­baar­heid
De Ter­mi­nal is dage­lijks bereik­baar over het water en de weg. Kies je voor ver­voer over water neem dan de West­ha­ven Pen­del. De opstap­plek ligt aan de radar­weg, waar de Cho­co­la­te­ma­kers, Rede­rij Splie­thoff en het Zee­mans­huis lig­gen. (10 minu­ten lopen van­af sta­ti­on Slo­ter­dijk) Deze water­taxi brengt je in cir­ca een half uur van Splie­thoff naar De Ter­mi­nal (v.v.). De loca­tie is ook met de auto en de fiets goed bereik­baar. Tic­kets voor de pen­del boek je op deze website.

Adres
Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal
Capri­weg 34 Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den