Elektrisch proefvaren op Duurzaam Varen Dagen

29–30 juni
Amsterdam
16 jaar

Exclusief in het weekend van Zeehavendagen kun je proefvaren met ongeveer 20 boten. De bezitters maken deel uit van de Coalitie Duurzaam Varen en kunnen je alles vertellen over non-fossiel varen. Je beleeft het op het water en op de wal, want tijdens de Duurzaam Varen Dagen slaan de betrokken bedrijven en organisaties hun tenten op in een heus promo-dorp.

Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is twee dagen gast­heer van het groot­ste elek­trisch varen-eve­­ne­­ment van Neder­land. Het hele week­end staat in het teken  van het ver­gro­ten van de bekend­heid van elek­trisch varen. Diver­se par­tij­en uit het duur­zaam varen seg­ment laten hun pro­duc­ten en oplos­sin­gen zien. Voor men­sen met een smal­le beurs of een wat rui­mer bud­get, voor begin­ners en zeer erva­ren water­spor­ters. Veel komt aan bod in de diver­se stands en tij­dens de infor­ma­tie­ses­sies: elek­tro­mo­to­ren, (draag­­ba­­re-) accu’s, oplaad­mo­ge­lijk­he­den, de opties tot ombouw van bestaan­de boten en nog veel meer.

Uit­stoot­vrij in 2030
De Gemeen­te Amster­dam licht tij­dens Zee­ha­ven­da­gen haar beleid toe inza­ke Amster­dam Uit­stoot­vrij 2030 en gaat in op de laad­stra­te­gie. Nieu­we boten op het bin­nen­wa­ter van Amster­dam die­nen van­af 1 janu­a­ri 2025 elek­trisch aan­ge­dre­ven te zijn. Voor bestaan­de boot­be­zit­ters geldt een over­gangs­re­ge­ling. Deze krij­gen nog 5 jaar de gele­gen­heid om over te stap­pen of om te bouwen.

Elek­trisch varen zelf ervaren
De Duur­zaam Varen Dagen zijn voor­al bedoelt om zelf te erva­ren hoe fijn het elek­trisch en duur­zaam varen eigen­lijk is. Of het nu om klei­ne open sloe­pen gaat of gro­te­re sche­pen met zeer krach­ti­ge elek­tro­mo­to­ren, voor lang­­zaam- of snel­va­ren, voor de mees­te typen van recre­a­tie op het water is er een goe­de oplossing.

Tic­kets en inchecken
Gra­tis tic­kets voor de Duur­zaam Varen Dagen boek je via deze web­si­te. Je hebt maar één tic­ket per per­soon nodig om te kun­nen proef­va­ren met diver­se boten. Inchec­ken bij de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam en dan te voet naar de kop van het Java-eiland. Het pro­mo­dorp is open van 10.00–17.00 uur.

Adres
Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal
(ingang Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam)
Piet Hein­ka­de 27
Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den