EuroTank Amsterdam

23–25 juni 11.00–14.00 uur
EuroTank Amsterdam
AL

Amsterdam heeft de grootste benzinehaven ter wereld en EuroTank Amsterdam (ETA) is één van de oudste brandstof terminals van ons land. Leer wat blenden van brandstoffen inhoudt, luister naar de plannen van ETA op gebied van energietransitie en doe de informatieve rondleiding over de terminal onder leiding van een gids en nog veel meer.

Bezoe­kers aan Euro­Tank Amster­dam wor­den ont­van­gen voor een rond­lei­ding. Van daar­uit gaat elke groep onder lei­ding van een gids met een tou­ring car over de ter­mi­nal. Onder­weg wor­den onder meer stops gemaakt bij de stei­gers waar de tan­kers afme­ren om brand­stof over te slaan.

Brand­stof­mon­sters
Om te bele­ven hoe de vei­lig­heid op de ter­mi­nal wordt gewaar­borgd, demon­stre­ren leden van het ETA-brand­weer team hoe de brand­weerslan­gen tij­dens cala­mi­tei­ten wor­den gebruikt. Ook wordt het afne­men van brand­stof­mon­sters uitgelegd.

Wild­li­fe
Aan­ge­zien bij Euro­Tank Amster­dam spra­ke is van een aller­lei wild­li­fe, is een spe­ci­a­list op de ter­mi­nal aan­we­zig om het publiek over dit onder­werp te ver­tel­len. Spe­ci­aal voor Zee­ha­ven­da­gen is op het par­keer­ter­rein voor het publiek dat komt voor een rond­lei­ding een kof­­fie- en ijs­kar aanwezig.

Duur van de rondleiding
De rond­lei­ding bij Euro­Tank Amster­dam duurt maxi­maal 30 minu­ten. In totaal duurt een bezoek aan de ter­mi­nal cir­ca een uur, want het bedrijf orga­ni­seert voor de bezoe­kers aller­lei leu­ke acti­vi­tei­ten. Kin­de­ren onder 18 jaar zijn wel­kom, maar wel met een vol­was­se­ne als begeleider.

Over ETA
Euro­Tank Amster­dam onder­scheidt zich van de ande­re ter­mi­nals in de haven van Amster­dam door de hoge mate van flexi­bi­li­teit en opslag­ver­mo­gen van de op- en over­slag­lo­ca­tie. De ter­mi­nal aan de Jan van Rie­beeck­ha­ven heeft een capa­ci­teit van bij­na 1,4 mil­joen m3 voor vloei­ba­re bulk­pro­duc­ten ver­deeld over 211 tanks. ETA staat bekend om zijn spe­ci­a­lis­me van com­plexe blen­ding van ver­schil­len­de brandstoffen.

Adres
Jan van Rie­beeck­ha­ven­weg 9, 1041 AD Amsterdam

Gra­tis par­ke­ren op het terrein

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den