Havenrondvaart met Statenjacht De Utrecht

Meerdere data beschikbaar
Amsterdam
AL

Het Statenjacht De Utrecht is het neusje van de zalm van de schepen waarmee bezoekers van Zeehavendagen een vaartocht kunnen maken die hen terugbrengt naar de 18de eeuw. Het schip is een getrouwe replica van een statenjacht, gebouwd aan de hand van bouwtekeningen uit 1746. Statenjachten werden vroeger gebruikt voor vervoer van belangrijke personen. En zo voel je je ook als je straks met 'De Utrecht' op het IJ vaart.

Is varen met het Sta­ten­jacht al een bele­ve­nis. Het ver­blijf is dat al hele­maal. Kom aan boord en geniet onder­weg van het prach­ti­ge inte­ri­eur, de vele kleu­ren en de prach­ti­ge hou­ten deco­ra­ties. Van­we­ge haar sta­tus is De Utrecht rij­ke­lijk voor­zien van aller­lei luxe. Tege­lij­ker­tijd vol­doet het admi­ra­li­teits­jacht aan alle moder­ne com­for­tei­sen met moder­ne appa­ra­tuur die slim is ver­bor­gen ach­ter de vele deur­tjes en lui­ken van het vaartuig.

Afstand tot de arbeidsmarkt
Het sta­ten­jacht is een nauw­keu­ri­ge his­to­ri­sche recon­struc­tie van een 18e eeuws admi­ra­li­teits­jacht, gebouwd tus­sen 1997 en 2003 met tra­di­ti­o­ne­le metho­den op basis van ori­gi­ne­le teke­nin­gen uit 1746. De belang­rijk­ste doel­stel­ling bij de bouw was het bie­den van scho­ling en werk­ge­le­gen­heid aan jon­ge men­sen met afstand tot de arbeids­markt. Twee­de doel­stel­ling was een his­to­ri­sche: het doen van onder­zoek naar scheeps­bouw­me­tho­den uit de 17e en 18e eeuw. De bes­te manier om dat te doen, was door zelf een uniek cul­tuur­his­to­risch monu­ment te bou­wen: een écht statenjacht.

Insche­pen en duur
Waan je 300 jaar terug in de tijd en stap ook aan boord van het Sta­ten­jacht De Utrecht. Inchec­ken gebeurt zoals bij alle sche­pen in ons pro­gram­ma in de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam, tij­dens Zee­ha­ven­da­gen ‘omge­doopt’ tot Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal. Er is plek voor maxi­maal 27 per­so­nen aan boord. Kin­de­ren zijn wel­kom maar tel­len mee als vol­le­di­ge pas­sa­gier. Een rond­vaart met de Utrecht duurt cir­ca ander­half uur.

Adres
Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal
(Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam)
Piet Hein­ka­de 27
Amsterdam