Het Scheepvaartmuseum

In Het Scheepvaartmuseum komen heden, verleden en toekomst samen van de zeehaven Amsterdam. Speciaal tijdens Zeehavendagen Amsterdam zijn er allemaal extra activiteiten in en rond het prachtige gebouw.

Foto­stu­dio
In de ten­toon­stel­ling Amster­dam Haven­stad zie je heel veel por­tret­ten, van schil­de­rij­en tot foto’s. Onder meer van Turk­se arbei­ders die naar Neder­land kwa­men om in de haven te wer­ken. Foto­graaf Cig­dem Yuk­sel is benieuwd naar het ver­haal van de vrou­wen die hun man ach­ter­na reis­den of zelf als arbeids­mi­grant naar Amster­dam kwa­men. Zij maak­te als aan­vul­ling op de ten­toon­stel­ling Amster­dam Haven­stad twee por­tret­ten van vrou­wen die dit week­end voor het eerst te zien zijn voor publiek. 

Flits­tours
Amster­dam is altijd een stad geweest van komen en gaan. De haven was een plek waar men­sen ver­lan­gend naar uit­ke­ken of nood­ge­dwon­gen in beland­den. Onze rond­lei­ders nemen je mee op een speed­tour door het muse­um: ze ver­tel­len over migra­tie uit en naar de haven door de eeu­wen heen. Je stopt bij het VOC-schip, leert over de (oude) buurt, bekijkt mooie voor­wer­pen en hoort per­soon­lij­ke ver­ha­len van vroe­ger en nu. Je ein­digt in de ten­toon­stel­ling Amster­dam Haven­stad.

Aan­mel­den en tickets
Voor alle acti­vi­tei­ten kun je je als bezoe­ker aan­mel­den op inloop als je in het muse­um bent. Tic­kets bestel je via deze web­si­te of aan de deur bij Het Scheepvaartmuseum.

Adres
Kat­ten­bur­ger­plein 1, 1018 KK Amsterdam

Betaald par­ke­ren in de buurt van muse­um of in de nabij gele­gen par­keer­ga­ra­ges. Goed bereik­baar per OV.