Historische Zeehavendagen Tour met gids

29 en 30 juni
Amsterdam
16 jaar

De historische zeehaven tour vertrekt bij Havenexperience De Terminal en zet koers richting de Oostelijke Eilanden. Hier zijn allerlei mooie verhalen te vinden over het roemrijke verleden van de Amsterdamse scheepsbouw- en reparatie. En handel! De gids aan boord vertelt je ook waarom rederijen en handelshuizen in Amsterdam tot en met de 18de eeuw 'Pakhuis van de wereld' noemden.

We begin­nen de tour in de IJha­ven en zet­ten koers rich­ting de Oos­te­lij­ke Eilan­den. Ver­vol­gens gaat de vaar­tocht rich­ting de Amster­dam­se grach­ten­gor­del en slui­ten we af op het IJ. Op dat moment heb je als deel­ne­mer aan deze trip meer dan 300 jaar zee­ha­ven­his­to­rie ach­ter de rug en keren we terug in het heden, met aan de oevers van Noord de scheeps­re­pa­ra­tie­wer­ven van Damen Shi­pre­pair en ‑Oran­je­werf.

Kos­ten
De His­to­ri­sche Zee­ha­ven Tour is een rond­vaart die spe­ci­aal voor Zee­ha­ven­da­gen is ont­wik­keld en gedu­ren­de de rest van het jaar niet wordt aan­ge­bo­den. We voe­ren de tour in 1,5 uur uit met een bedre­ven gids en we menen dat de inhoud van zijn ver­haal geschikt is voor per­so­nen van­af 16 jaar. De kos­ten per per­soon bedra­gen €22,50.

Ver­trek­punt
De His­to­ri­sche Zee­ha­ven­tour begint in het cen­trum van de acti­vi­tei­ten tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam 2024. Je checkt in met je tic­ket in de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam en loopt van daar­uit over de Jan Schae­fer­brug naar het ver­trek­punt aan de Javakade.

Adres
Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam
(Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal)
Pier Hein­ka­de 27
Parkeren