Museum ’t Kromhout

24–25 juni 11.00–16.00 uur
Amsterdam
8 jaar

Exclusief tijdens Zeehavendagen kun je vanaf Het Scheepvaartmuseum gratis varen naar Museum ’t Kromhout. Achter het museum liggen een aantal vaartuigen gereed om je hier naartoe te brengen

In een stads­deel waar ooit vele klei­ne scheeps­wer­ven zaten is Muse­um ‘t Krom­hout het eni­ge nog over­ge­ble­ven bewijs van de scheeps­bouw in Amster­dam en eco­no­mi­sche glo­rie tot in de 20ste eeuw. Werf ‘t Krom­hout is 150 jaar gele­den opge­richt tij­dens de ‘Indu­stri­ë­le Revo­lu­tie’ en door Stads­her­stel in oude staat her­steld. Tot eind jaren ‘60 wer­den hier de legen­da­ri­sche Krom­hout­mo­to­ren gebouwd. De West­kap is nog steeds in gebruik als scheeps­werf. In de indruk­wek­ken­de Oost­hal vind je een boei­en­de pre­sen­ta­tie van de geschie­de­nis en de his­to­ri­sche, nog wer­ken­de Krom­hout­mo­to­ren die hier sinds 1895 wer­den gemaakt.

Gra­tis varend naar het museum
Spe­ci­aal tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam varen bezoe­kers gra­tis met één van de scheep­jes van Muse­um ’t Krom­hout van Het Scheep­vaart­mu­se­um naar Muse­um ’t Krom­hout v.v.

Entree­tic­kets
Muse­um ’t Krom­hout han­teert tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam aan­ge­pas­te, lage­re toe­gangs­prij­zen. Die entree­tic­kets kun­nen alleen via onze web­si­te wor­den besteld: €5,- (vol­was­se­nen) en €2,50 (kin­de­ren tot 16 jaar). Muse­um ’t Krom­hout accep­teert geen Muse­um­kaart. Wie per vaar­tuig naar Muse­um ’t Krom­hout wil (v.v.), moet via Het Scheep­vaart­mu­se­um en hier­voor een entree­tic­ket kopen. Dat kan met 50% kor­ting. Hier­voor dient de kor­tings­co­de ZHDA2023 te wor­den inge­vuld bij het bestel­len van de tickets.

Adres
Muse­um ’t Krom­hout via Het Scheepvaartmuseum
Kat­ten­bur­ger­plein 1
Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den