Open schip op De Ruyter

24 juni 13.30 – 25 juni 10.00 uur
Amsterdam
8+

Tours op de 144 meter lange Zr.Ms.De Ruyter zijn een belevenis voor jong en oud. Tijdens de speciaal uitgestippelde rondgang op het schip krijg je alles te zien wat dit marine-fregat zo speciaal maakt.

De Ruy­ter is één van de lucht­­ver­­de­­di­­gings- en com­man­d­of­re­gat­ten van de De Zeven-Pro­­vin­­ci­­ën­­klas­­se van de Konink­lij­ke Mari­ne. Tij­dens de gra­tis tour zie je in de machi­ne­ka­mer de twee Wärt­silä 16 V26 die­sel­mo­to­ren (13.600 pk totaal) en twee Rolls Roy­ce Spey SM 1A gas­tur­bi­nes (52.300 pk totaal) waar­mee het schip wordt aan­ge­dre­ven. Maar je komt ook in de ‘con­trol room’ waar je info kan krij­gen over gebruik van radar en de ver­schil­len­de soor­ten bewa­pe­ning die boord is. Zoals het scheeps­ge­schut, lan­ceer­sys­teem, Har­poon antischeeps­ra­ket, goal­kee­per-snel­vuur­ka­non en de Mark 46-torpedo’s.

Beman­ning
Onder­weg kom je een deel van de beman­ning tegen aan wie al je vra­gen kunt stel­len over het schip, het ver­blijf en het wer­ken aan boord van De Ruy­ter. In totaal kun­nen op het­zelf­de moment 174 per­so­nen op het fre­gat hun tijd door­bren­gen. Van dicht­bij is te zien en horen hoe zij die peri­o­de op zee bele­ven. Die kans krijg je niet vaak, maar de Konink­lij­ke Mari­ne in samen­wer­king met Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam maken dat mogelijk.

Bereik­baar­heid
De Zr.Mr.De Ruy­ter ligt aan de Veem­ka­de tus­sen de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam en de Jan Schae­fer­brug. Deze loca­tie is te voet te berei­ken via Vries­se­veem. Aan de Vries­se­veem lig­gen twee par­keer­ga­ra­ges. Van­we­ge de te ver­wach­te druk­te rond de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam advi­se­ren wij bezoe­kers per OV, fiets en te voet naar De Ruy­ter te komen.

Loca­tie
Zr.Mr.De Ruy­ter
Veem­ka­de (naast de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam) via Vriesseveem
Amsterdam-Centrum