Rondvaart op de Hr.Ms.Mahu

24–25 juni 10.30–14.30 uur
Amsterdam
12 jaar

Altijd al willen meevaren op een klassiek marineschip? Dat kan alleen tijdens Zeehavendagen Amsterdam als je inscheept op de Ondiepwatermijnenveger Hr.Ms.Mahu.

De Mahu (1961) biedt op zater­dag twee en op zon­dag drie rond­vaar­ten over het IJ. Onder­weg geven vrij­wil­li­gers van de Vrien­den van de Mahu uit­leg over het schip toen het nog ope­ra­ti­o­neel was. Dit is echt genie­ten voor de lief­heb­bers van voor­ma­lig drij­vend oor­logs­ma­te­ri­eel; inte­res­sant voor de indi­vi­du­e­le bezoe­ker en zake­lij­ke groe­pen op zoek naar een leu­ke vrije­tijds­be­ste­ding in Amster­dam. Het schip is de eni­ge ‘insho­re’ mij­nen­ve­ger die nog geheel in ori­gi­ne­le staat verkeert.

Aan­mon­ste­ren
Gega­dig­den voor deze unie­ke rond­vaart mel­den zich met een toe­gang­stic­ket op NDSM-pier 4 in Amster­­dam-Noord, schuin tegen­over De Kan­ti­ne in Amster­­dam-Noord. Boek snel, want er zijn per vaart maar 25 plaat­sen beschikbaar.

Varend Erf­goed
Ach­ter het behoud van de Mahu zit Stich­ting Pro­mo­tie Mari­tie­me Tra­di­ties. Belang­rijk­ste doel­stel­ling van dit gezel­schap is het bewa­ren en publie­ke­lijk toe­gan­ke­lijk maken van het cul­tu­reel- en mate­ri­eel erf­goed, met de daar­bij beho­ren­de geschie­de­nis, van de Konink­lij­ke Mari­ne. De res­tau­ra­tie en opnieuw in de vaart bren­gen van de his­to­ri­sche ondiep­wa­ter­mij­nen­ve­ger Hr.Ms.Mahu (M880) is hier een voor­beeld van. Het vaar­tuig behoort tot het Varend Erf­goed van de Konink­lij­ke Marine.

Tic­ket­prijs
De tic­ket­prijs van een tour van ander­half uur op de Mahu bedraagt €5.

Adres
Hr.Ms.Mahu
NDSM-pier 4
Amsterdam-Noord
(tegen­over de ingang van het Botel Amsterdam)