Maritieme wandeling over de oostelijke eilanden

29–30 juni 2024
Amsterdam
12+

Interesse in de rijke scheepvaarthistorie van Amsterdam? Doe dan de maritieme stadswandeling met gids Adrie Doorneveld tijdens de Zeehavendagen.

Op zater­dag 29 en zon­dag 30 juni wor­den fas­ci­ne­ren­de mari­tie­me wan­de­lin­gen geor­ga­ni­seerd over de Oos­te­lij­ke Eilan­den van Amsterdam.

Amster­dam, gele­gen aan de Amstel en het IJ, heeft altijd een nau­we band gehad met de scheep­vaart. Van het bou­wen van sche­pen op de wer­ven tot de ont­wik­ke­ling van de Admi­ra­li­teit en de Mari­ne, en van de bloei­tijd van de Ver­e­nig­de Oost-Indi­­sche Com­pag­nie tot de moder­ne Neder­land­se Scheeps­bouw Maat­schap­pij. Deze acti­vi­tei­ten heb­ben zich voor­na­me­lijk afge­speeld op slechts een paar vier­kan­te kilo­me­ter in het oos­te­lij­ke deel van de stad.

Muse­um ’t Kromhout
We ver­ken­nen de geschie­de­nis van de Krom­hout­werf, ont­ra­fe­len waar­om het Mari­ne­ter­rein altijd afge­slo­ten was, en bekij­ken wat lijn­ba­nen zijn. We gaan op zoek naar de oor­sprong van de namen Kat­ten­burg en Wit­ten­burg, en ont­dek­ken wie de archi­tect was van ’s Lands Zee­maga­zijn. We onder­zoe­ken of het Mar­ker­huis­je op Wit­ten­burg ver­band houdt met het voor­ma­li­ge eiland Mar­ken, en dui­ken in de geschie­de­nis van Oos­ten­burg en de Neder­land­sche Scheeps­bouw Maat­schap­pij. We bestu­de­ren de opkomst van stoom­sche­pen en de Vemen aan de Nieu­we Vaart. Wat bete­kent het Entre­pot­dok en waar­om zijn er geen pak­hui­zen met plaats­na­men die begin­nen met een A? Wel­ke straat­na­men her­in­ne­ren aan oude scheep­vaart­be­roe­pen? En nog veel meer.

Tic­ket­prijs
Mis deze kans niet en meld je aan! De tic­ket­prijs is €10,- inclu­sief btw.

Adres (tevens vertrekpunt)
Muse­um ’t Kromhout 

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den