Techniek & Logistiek Boulevard met Strandtent

29–30 juni
Amsterdam
AL

Havenexperience De Terminal bestaat uit de Passenger Terminal Amsterdam, een IJhaven vol schepen en het Java-eiland met een verzameling bedrijven en organisaties die actief zijn op het water, de weg en het spoor. Ze slaan allemaal hun tenten op aan de Techniek & Logistiek Boulevard. Daar liggen ook de boten klaar voor demonstraties op het water met bezoekers.

Strand­tent Jakarta
Mid­del­punt van het Java-eiland tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is Strand­tent Jak­ar­ta. Daar omheen staan For­k­lift­cen­ter, Riet­lan­den Ter­mi­nal, Dou­a­ne, Poli­tie, Koop­man Car Ter­mi­nal, Coa­li­tie Elek­trisch Varen, Vaar­ple­zier, Amspec (keu­ring van machi­nes, appa­ra­ten en materialen),TMA Logis­tics, Rail­car­go en Peinemann.

Elek­trisch proefvaren
Als de haven onbe­kend ter­rein voor je is dan weet je na een bezoek aan de Tech­niek & Logis­tiek Bou­le­vard weer hele­maal wat er op en aan het water gebeurt. Hoe leuk is het om eerst bij­ge­praat te wor­den over duur­zaam ver­voer over water en daar­na een proef­vaart te maken met één van de twin­tig beschik­ba­re elek­tri­sche boten.

Vei­lig­heid
Varen in de haven gaat ook over vei­lig­heid en je papie­ren halen. Als daar meer over wilt weten maak je ken­nis met de Dou­a­ne, de Poli­tie te water, Vaar­ple­zier en de Mari­ne. Met hen mag je ook het hele Zee­ha­ven­da­gen­week­end het water op en toer­tjes maken op hun spec­ta­cu­lai­re vaar­tui­gen. Rond­vaart­bo­ten lig­gen klaar voor een snuf­fel­cur­sus Vaar­be­wijs A en B. Rond­je zei­len kan ook en de Gemeen­te­lij­ke Brand­weer Amster­dam (GBA) leert je blussen.

Kanaal naar de toekomst
Never a dull moment op het Java-eiland. We sle­pen de groot­ste haven­kraan naar de IJha­ven, er staat een duik­tank op de bou­le­vard, een mini-bios­coop in een con­tai­ner met de pre­mi­è­re van de cam­pag­ne Kanaal naar de toe­komst; een impres­sie van het Noord­zee­ka­naal­ge­bied in de toekomst.

Nau­tisch dienstverlening
De bou­le­vard van het Java-eiland ligt vol sche­pen van aller­lei dis­ci­pli­nes. Kom hier­heen als je ken­nis wil maken met de nau­ti­sche dienst­ver­le­ning (Loods­we­zen, Vlet­ter­lie­den, sleep­dienst en De Kope­ren Ploeg), de Zee­vaart­school Amster­dam en de Red­dings­bri­ga­de (ook in actie).

Tic­kets
Toe­gang tot de Tech­niek & Logis­tiek Bou­le­vard is gra­tis. Boek je tic­ket voor Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal, check in bij de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam en kom te voet of met de fiets naar het Java-eiland.

Adres
Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal
(ingang Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam)
Piet Hein­ka­de 27
Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den