Graniet Import Benelux

22–25 juni 10.00–15.00 uur
Amsterdam
12 jaar

Graniet Import Benelux is één van de belangrijkste hubs en verwerkers van grote volumes hoogwaardige steenslag voor de wegen- en spoorbouw, beton- en keramische industrie.

Het bedrijf opent voor het eerst de deu­ren voor alge­meen publiek en is met name geïn­te­res­seerd in werk­zoe­ken­den en school­ver­la­ters. Bezoe­kers krij­gen als intro­duc­tie van A tot Z te zien en te horen waar Bon­trup gra­niet delft, hoe het ver­voer over water plaats­vindt en wat er op de plant gebeurt met al die ber­gen steen­slag. De import van deze grond­stof komt in gro­te hoe­veel­he­den als zee­vracht Amster­dam bin­nen en wordt via de Ame­ri­ka­ha­ven bin­nen Neder­land en naar Duits­land, Bel­gië en Enge­land gedistribueerd.

Look-out
Onder­deel van het bezoek (bij goed weer) is een look-out over de indruk­wek­ken­de ter­mi­nal van Gra­niet Import Bene­lux, wat een bezoek aan dit unie­ke bedrijf van de fami­lie Bon­trup zo bij­zon­der maakt.

Duur­zaam
Gra­niet Import Bene­lux B.V maakt deel uit van het Amster­dam­se fami­lie­be­drijf Bon­trup. Het bedrijf streeft ernaar om met de natuur te inno­ve­ren om op die manier een duur­za­me samen­le­ving te cre­ë­ren. Ook tij­dens het bezoek wordt dui­de­lijk wel­ke maat­re­ge­len de orga­ni­sa­tie neemt om de impact op het mili­eu tot een mini­maal te beper­ken. De tour bij duurt onge­veer één uur.

Adres
Ame­ri­ka­ha­ven­weg 2, Amsterdam

Gra­tis par­ke­ren op het ter­rein van Gra­niet Import Bene­lux B.V. Het bedrijf is bereik­baar met OV. De dichtst­bij­zijn­de bus­hal­te ligt op 1 kilo­me­ter afstand van het terrein.

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den