Nautisch Coördinatie Centrum

22–25 juni 10.00–16.00 uur
Amsterdam
12 jaar

De haven van Amsterdam is 24 per dag 365 dagen per jaar in bedrijf. Ook de mensen op het Nautisch Coördinatie Centrum (NCC) op de kop van de Westhaven. Kom kijken hoe werkt achter de schermen?

Een bezoek aan het Nau­tisch Coör­di­na­tie Cen­trum (NCC) is gekop­peld aan Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal en de nau­ti­sche dienst­ver­le­ning van De Kope­ren Ploeg. In dit gebied aan de kop van de West­ha­ven lig­gen alle patrouil­le­vaar­tui­gen van Port of Amster­dam, de dou­a­ne, de Konink­lij­ke Mare­chaus­see en de poli­tie. Hier tref je ook de sleep­bo­ten van Svit­zer en de vlet­ter­vloot van De Kope­ren Ploeg.

Varen en din­gen doen
Port of Amster­dam  biedt rond­lei­din­gen aan boord van de eigen patrouil­le­sche­pen die afge­meerd lig­gen en op don­der­dag en zon­dag kan het publiek ook klei­ne vaar­tocht­jes maken. Daar­naast kun je rond het gebouw aller­lei din­gen doen en zien. Zoals je vaars­kills tes­ten rond de water­bak, afda­len in een duik­tank in het water of ont­snap­pen uit de esca­pe room zeil­boot die aan de kade ligt.

Demon­stra­ties, work­shops en banen
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam orga­ni­seert in De Ter­mi­nal elke dag demon­stra­ties en work­shops waar­aan het publiek mag deel­ne­men. Bezoe­kers krij­gen hier­door een gede­tail­leerd beeld van alles werk­zaam­he­den die nood­za­ke­lijk zijn voor een vlot­te en vei­li­ge haven­lo­gis­tiek. Daar­naast is het haven­be­drijfs­le­ven aan­we­zig om hun vaca­tu­res te eta­le­ren aan het publiek. Ze staan zij-aan-zij met tech­ni­sche, logis­tie­ke en nau­ti­sche oplei­din­gen uit Groot-Amsterdam.

Bereik­baar­heid
Het NCC (zone 5) is dage­lijks bereik­baar over het water en via de weg. Kies je voor ver­voer over water neem dan de West­ha­ven Pen­del in het clus­ter  Cho­co­la­te­ma­kers, Rede­rij Splie­thoff en het Zee­mans­huis (zone 4). Deze pen­del­dienst brengt je in cir­ca een half uur naar de haven van De Ter­mi­nal (v.v.). De loca­tie is ook met de auto en de fiets goed bereikbaar.

Adres
Capri­weg 34 Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den