Westhaven Pendeldienst

22–25 juni 10.00–16.00 uur
Amsterdam
8 jaar

De Westhaven Pendeldienst brengt je over water van de bedrijvencluster Chocolatemakers-Rederij Spliethoff-Zeemanshuis in de Suezhaven naar Havenexperience 'De Terminal', een unieke locatie op de kop van de Westhaven waar je alles te weten komt over havenbedrijven en -beroepen. De lijndienst ligt te voet 10 minuten verwijderd van Station Sloterdijk

Tij­dens de tour van cir­ca 30 minu­ten voel je de enor­me dyna­miek van de West­ha­ven, waar aller­lei bulk­goe­de­ren wor­den aan- en afge­voerd. Waar­on­der cacao­bo­nen, kolen, sinaas­ap­pel­sap, papier­pulp en alu­mi­ni­um. De pen­del pas­seert onder meer de haven­be­drij­ven VCK Logis­tics, C.Steinweg-Handelsveem en de ter­mi­nal van HES-OBA Bulk (kolen).

Zee­mans­huis
Bij aan­komst op de event­lo­ca­tie in zone 4 wor­den bezoe­kers ont­haald op een foto­ten­toon­stel­ling over de haven in het Zee­mans­huis (Seamen’s Cen­tre). Tege­lij­ker­tijd is dit een uit­ste­ken­de loca­tie voor kof­fie, thee, fris­drank en een brood­je, wat bin­nen of op het ter­ras kan wor­den genut­tigd. Boek hier tic­kets voor de foto­ten­toon­stel­ling in het Zeemanshuis.

Cho­co­la­te­ma­kers
Direct naast het Zee­mans­huis ligt Cho­co­la­te­ma­kers, in deze fabriek wordt dage­lijks 100% CO2-vrije cho­co­la­de gepro­du­ceerd. Het bedrijf geeft tij­dens Zee­ha­ven­da­gen dage­lijks rond­lei­din­gen, waar­bij het proe­ven van de ver­schil­len­de soor­ten cho­co­la­de ruim aan bod komt. Boek hier tic­kets voor rond­lei­din­gen bij Chocolatemakers.

Rede­rij Spliethoff
De West­ha­ven Tour vaart heen-en-weer tus­sen de stei­ger van Rede­rij Splie­thoff (tegen­over het Zee­mans­huis en Cho­co­la­te­ma­kers) en het Nau­tisch Coör­di­na­tie Cen­trum van Port of Amster­dam. Daar tref­fen bezoe­kers over­dekt en in de open­lucht een zee van haven­ge­re­la­teer­de activiteiten.

Tic­kets
Voor de West­ha­ven Pen­del­dienst zijn in ver­band met het schaar­se open­baar ver­voer in West­poort alleen retour­tic­kets ver­krijg­baar. De kos­ten hier­voor bedra­gen €5 (vol­was­se­nen) en €2 (kin­de­ren tot 16 jaar).

Bereik­baar­heid
De opsta­p­lo­ca­tie van de West­ha­ven Tour is te voet slechts 15 minu­ten ver­wij­derd van Sta­ti­on Slo­ter­dijk aan de Radar­weg 32.

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den