Zeehavendagen Zaanstad

29–30 juni 10.00–17.00 uur
Zaanstad
AL

Zeehavendagen Amsterdam organiseert in het weekend van 29 en 30 juni een uitgebreide Zaanse variant in het kader van 50 jaar Zaanstad: Zeehavendagen Zaanstad.

Het pro­gram­ma con­cen­treert zich aan de Zaan ter hoog­te van de oude Ver­ka­de­fa­briek (West­zij­de 188) en bestaat uit onder meer tours met een gids over de Zaan, sche­pen aan de West­zij­de die kun­nen wor­den bezocht, varend erf­goed (han­del en mari­ne), enter­tain­ment voor kin­de­ren en hore­ca. Res­tau­rant JP 1886 aan de West­zij­de is nauw betrok­ken bij de orga­ni­sa­tie van het evenement.

Doe-acti­­vi­­tei­­ten voor vol­was­se­nen en kinderen
Op dezelf­de loca­tie pre­sen­te­ren zoge­he­ten ‘maak­be­drij­ven’ uit Zaan­stad zich aan hun ‘buren’ met infor­ma­tie en doe-acti­­vi­­tei­­ten. Ook zet­ten zij hun vaca­tu­res in de eta­la­ge en ope­nen zij exclu­sief tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Zaan­stad hun deu­ren voor rond­lei­din­gen. Deel­ne­mers aan Zee­ha­ven­da­gen Zaan­stad zijn onder meer Ver­ka­de, Tate&Lyle, Ahold Del­hai­ze Cof­fee Com­pa­ny, cacao-ter­­mi­­nal Vol­lers-CTVre­­de-GAM Bak­ker, Car­gill (cacao­fa­brie­ken Auro­ra, De Een­hoorn en Jon­ker) en Roy­al Duy­­vis-Wie­­ner. Ook Afval­zorg BV in het nabij gele­gen Nau­er­na orga­ni­seert rond­lei­din­gen en opent op het ‘Groe­ne Schip’ aan de over­kant van het Noord­zee­ka­naal een ech­te ‘look­out’ die onder meer uit­kijkt over Zaan­stad. Ook de Omge­vings­dienst komt uit­leg­gen wat ze doen.

Pro­gram­ma Zee­ha­ven­da­gen Zaan­stad 29 en 30 juni
10.00–17.00 uur: Proef Zaan­stad Maakstad
10.00–17.00 uur: Spring­kus­sen voor kinderen
10.00–17.00 uur: Open sche­pen Hr.Ms.Mahu, Kotug, Nau­ti­lus en Adelaar
10.00–17.00 uur: Demon­stra­ties Blusboot
10.00–17.00 uur: Met een open sloep over de Zaan met gids
10.00–17.00 uur: Rond­lei­din­gen bij cacao­veem Vol­lers. Klik hier voor tickets
10.00–17.00 uur: Rond­lei­din­gen Roy­al Duy­­vis-Wie­­ner. Klik hier voor tickets

11.00 uur: Zaan­­stad-Amster­­dam Clas­sic Tour I. Klik hier voor tickets
11.00 uur: Optre­den shantikoor

15.30 uur: Zaan­­stad-Amster­­dam Clas­sic Tour II. Klik hier voor tickets
14.00 uur : Optre­den shantikoor

Alleen zon­dag 30 juni
10.00 en 13.00 uur: 50 jaar Zaan­stad Food­fer­ry Tour over de Zaan.
Klik hier voor tickets.

Loca­tie Zee­ha­ven­da­gen Zaanstad
Oude Verkadefabriek
Ter hoog­te van West­zij­de 188
Zaandam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den