Zeesluis IJmuiden

29–30 juni 10.00–14.30 uur
IJmuiden
12 jaar

De rondleiding begint met een presentatie in het Zee- en Havenmuseum. Daar hoor je alles over het sluizencomplex in IJmuiden en de bouw van de bouw van de grootste sluis te wereld: Zeesluis IJmuiden.

Na de intro­duc­tie in het muse­um, waar ook meer wordt ver­teld over de plaat­se­lij­ke vis­se­rij en nau­ti­sche acti­vi­tei­ten in het gebied, ga je met eigen ver­voer rich­ting Zee­sluis IJmui­den. Daar wordt de tour onder lei­ding van een gids voort­ge­zet, die pas­sie­vol over de bouw en func­tie van de groot­ste zee­sluis ter wereld gaat vertellen.

Getij­de­on­af­han­ke­lijk
Zee­sluis IJmui­den is een fas­ci­ne­rend pro­ject. Op 26 janu­a­ri 2022 werd het bouw­werk offi­ci­eel geo­pend door Koning Wil­lem-Alexan­­­der. De sluis is 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep, een record dus. Door de diep­te van de sluis is het voor sche­pen moge­lijk om getij­de­on­af­han­ke­lijk van­af zee het Noord­zee­ka­naal op te gaan en zo 24/7 vlot en vei­lig naar de Amster­dam­se Haven­re­gio te varen. Dank­zij Zee­sluis IJmui­den blij­ven het Noord­zee­ka­naal­ge­bied, de havens van Amster­dam en de Euro­pe­se ach­ter­land­ver­bin­din­gen de komen­de hon­derd jaar goed bereikbaar.

Tic­kets
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam heeft op zater­dag en zon­dag tij­dens het Haven­fes­ti­val IJmui­den vier tijd­slots beschik­baar voor groe­pen van maxi­maal 15 per­so­nen. De tic­ket­prijs bedraagt €9,- inclu­sief kof­fie en thee voor aan­vang van de pre­sen­ta­tie in het muse­um. Helaas is een bezoek aan de zalen van het muse­um niet bij de prijs inbegrepen.

Adres en gra­tis parkeren
Haven­ka­de 55
1973 AK IJmuiden

In de stra­ten rond­om het muse­um zijn vol­doen­de (gra­tis) par­keer­plaat­sen voor de auto. Fiet­sen kun­nen in de fiet­sen­stal­ling op het ter­rein van het muse­um wor­den gezet.

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den