78ste Havengildediner: Kracht van het water

De havencommunity in het Noordzeekanaalgebied kwam in Hotel Okura Amsterdam bijeen voor de 78ste editie van het Havengildediner. Hoogtepunten in het programma dit jaar waren behalve de goede sfeer en het uitstekende menu de uitreiking van de Havenpenning aan VCK-directeur Ron Lahman, de speech van demissionair minister Mark Harbers en het eerste optreden van Ramon Ernst in zijn rol als Amports-voorzitter.

bird's eye view op een van de tafels bij het havengildediner in hotel okura amsterdam. chique gedekt

Het bruis­te weer van de ener­gie op het Haven­gil­de­di­ner. De 78ste edi­tie stond in het teken van de kracht van het water, maar ook de kracht van samen­wer­ken en inno­va­tie. Niet alleen tij­dens de mai­den­speech van de nieu­we voor­zit­ter van Amports – Ramon Ernst- lag de nadruk op deze thema’s maar ook in de speech van demis­si­o­nair minis­ter Mark Harbers.

Ster­ke posi­tie van de nati­o­na­le zeehavens
Demis­si­o­nair minis­ter Har­bers is trots op de Neder­land­se Zee­ha­vens. Zijn posi­tie­ve toon slaat aan in zaal. Vol­gens hem mag het rijk de regie nemen om de posi­tie van de nati­o­na­le zee­ha­vens te ver­ster­ken. De indu­strie moet gekoes­terd wor­den. En hij gelooft dat het vol­gen­de kabi­net ook deze stel­ling zal inne­men. Dit zal schu­ren met de woning­bouw­plan­nen van het Amster­dam­se stads­be­stuur, maar zoals haven­stad laat zien zijn er oplos­sin­gen moge­lijk. Een balans tus­sen indu­strie (wer­ken) en wonen.

Haven Young pro­fes­si­o­nals x Kracht van het Water
Amports zet sinds 2019 nadruk­ke­lijk in op ver­jon­ging van het eve­ne­ment door in toe­ne­men­de mate haven young pro­fes­si­o­nals bij het eve­ne­ment te betrek­ken. Tij­dens de edi­tie van afge­lo­pen vrij­dag klom­men zij op het podi­um om hun toe­hoor­ders te instru­e­ren hoe zij zou­den inno­ve­ren en ver­duur­za­men. Wat bete­kent de kracht van het water voor hen? Wat zijn de uit­da­gin­gen en hoe gaan zij het oplos­sen? Young Pro­fes­si­o­nals Storm Matroos en Yvet­te Swa­ge­ma­kers won­den er geen doek­jes om.

Carg­o­poo­len
Water opslaan in het IJs­sel­meer en het IJ. Meer ver­voer over water: Carg­o­poo­len. Inter­na­ti­o­na­le wet­ge­ving voor zee­vaart en bonus­re­ge­lin­gen voor onder­ne­mers die inves­te­ren in water­stof. Out of box thin­king is iets waar­om young pro­fes­si­o­nals zo waar­de­vol zijn. Lees er bin­nen­kort meer over in het ver­slag van de ses­sie Kracht van het Water.

Ambi­tie uitstralen
Voor de nieu­we voor­zit­ter van Amports gaat het in de haven de komen­de jaren om intel­li­gent stu­ren en bij­stu­ren. Ernst: ‘Daar­mee bedoel ik een haven­stra­te­gie die zich kan aan­pas­sen aan de ont­wik­ke­ling van ladingstro­men, en opties onder­weg open houdt. Met de juis­te timing van infa­se­ren en uit­fa­se­ren.’ Ernst pleit­te in zijn mai­den speech voor een haven­stra­te­gie die ambi­tie uit­straalt: ‘Geen krimp maar groei in ladingstro­men! We heb­ben een prach­ti­ge nieu­we sluis dus laten we die gebrui­ken. Er wordt veel geld gesto­ken in selec­tie­ve zout­ont­trek­king. Het minis­te­rie van I&W, Rijks­wa­ter­staat en alle betrok­ken par­tij­en ver­die­nen een groot com­pli­ment voor de daad­kracht op dit las­ti­ge dos­sier. Daar­naast is er ook aan­dacht voor het ver­de­re beheer en onder­houd van het hele kanaal.’

Haven­pen­ning
Recht­vaar­dig. Moe­dig. Lei­der. Het vat in drie woor­den samen waar­om de Haven­pen­ning 2023 naar Ron (Mar­cel) Lah­man ging. Het bestuur van Amports ken­de de onder­schei­ding toe van­we­ge zijn bij­zon­de­re ver­dien­sten voor de haven van Amster­dam. Lah­man is zet zich hier­voor al 25 jaar in. In zijn dank­woord nadat haven­wet­hou­der Hes­ter van Buren hem de onder­schei­ding had opge­speld waar­schuw­de de win­naar voor ver­de­re uit­hol­ling van de zee­ha­ven­func­ties in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied. Onder meer als gevolg van de Amster­dam­se woning­bouw­plan­nen en de afbouw van de kolen­over­slag. ‘Min­der ton­na­ge staat niet gelijk aan min­der ruim­te’, aldus Lahman.

 

hester van buren (links) overhandigt de havenpenning aan ron lahman (rechts)


Sponsors
Het 78ste Haven­gil­de­di­ner werd mede moge­lijk gemaakt door: Bon­trup, BD Con­tai­ners, CBOX Con­tai­ners, Corps van Vlet­ter­lie­den, EVOS Amster­dam East, ING Bank, De Kope­ren Ploeg, KVSA, Loods­we­zen, Pei­ne­mann, Port Towa­ge Amster­dam, For­k­lift­cen­ter, Port of Amster­dam, Ver­tom, Stu­dio Sai­id-Sma­le, Splie­thoff, C.Steinweg-Handelsveem, TMA Logis­tics, VCK Logis­tics, Winsys IT Solu­ti­ons en Zee­ha­ven IJmuiden

Klik hier voor de beeld­re­por­ta­ge van het 78ste Haven­gil­de­di­ner en klik hier voor de aftermovie.