Terug naar overzicht

Amsterdam krijgt Zeehavendagen

Het nieuwe evenement in de vierde haven van Europa biedt iedereen van Amsterdam tot en met IJmuiden een kijkje achter de schermen bij het havenbedrijfsleven. De eerste editie van het evenement wordt gehouden van vrijdag 23 tot en met zondag 26 juni. Het is de bedoeling dat Zeehavendagen Amsterdam na 2022 elk jaar in de laatste week van juni terugkeert

Het hoofd­pro­gram­ma bestaat uit rond­lei­din­gen en work­shops bij haven- en haven­ge­re­la­teer­de bedrij­ven. Ver­der biedt Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam elke dag haven­rond­vaar­ten op het IJ, naar West­poort en Zaan­dam. Ande­re hoog­te­pun­ten in het pro­gram­ma van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam zijn spe­ci­aal geor­ga­ni­seer­de cacao­vaar­ten in de West­ha­ven, de ten­toon­stel­ling Amster­­dam-Haven­­stad in Het Scheep­vaart­mu­se­um en tours over de NDSM-werf in Amster­­dam-Noord. Lief­heb­bers van zil­te zee­lucht, off­sho­re wind en vis­se­rij zijn op 25 en 26 juni wel­kom op het Haven­fes­ti­val IJmui­den, waar­mee een samen­wer­kings­ver­band is afge­slo­ten. Ter plaat­se kan men ook ken­nis­ma­ken met de nau­ti­sche dienst­ver­le­ning die de hele dag tocht­jes aan­biedt in de IJmond. Of men brengt een bezoek aan de groot­ste zee­sluis ter wereld via het Sluis Haven Infor­ma­tie Punt (SHIP).

De ambitie

Met Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam wil­len Amports, Port of Amster­dam en ORAM Onder­ne­mend Amster­dam het haven­be­drijfs­le­ven en de ont­wik­ke­lin­gen in het Noord­zee­ka­naal zicht­baar maken bij het gro­te publiek aan de hand van zes thema’s: maak­in­du­strie, op- en over­slag van goe­de­ren, ener­gie­tran­si­tie, cir­cu­lai­re indu­strie, his­to­rie en nau­ti­sche dienst­ver­le­ning. Het pro­gram­ma geeft een actu­eel beeld van de ont­wik­ke­lin­gen in de havens van Amster­dam en in wel­ke mate dit bij­draagt aan de eco­no­mi­sche motor van het Noord­zee­ka­naal. Het eve­ne­ment is tege­lij­ker­tijd een plat­form om werk­zoe­ken­den, school­ver­la­ters, stu­den­ten, poli­ti­ci en bestuur­ders uit te nodi­gen op de werk­vloer in de haven. Het doel is in 2022 te begin­nen met een beschei­den doch sterk aan­bod en daar­na uit te groei­en tot een jaar­lijks terug­ke­rend fes­tijn dat in 2025 deel uit maakt van Amster­dam 750 en de tien­de edi­tie van SAIL.

Deelnemers

Inmid­dels heb­ben meer dan veer­tig haven- en haven­ge­re­la­teer­de bedrij­ven zich gecom­mit­teerd aan Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Onder hen onder meer Damen Shi­pre­pair en Oran­je­werf, Con­tai­ner­ter­mi­nal TMA Logis­tics, cacao­veem Katoen­na­tie, VCK Logis­tics, Euro­tank Amster­dam, Cho­co­la­te­ma­kers, de Dou­a­ne, de Mare­chaus­see, Tata Steel, Vop­ak, Splie­thoff, de nau­ti­sche dienst­ver­le­ning en Vat­ten­fall. De gemeen­te Amster­dam par­ti­ci­peert aan de hand van het werk­ge­le­gen­heids­pro­gram­ma West­poort Werkt en Amster­dam Werkt en is betrok­ken via het Werk­ge­vers­ser­vi­ce­punt in de haven.

Plat­form Zeehavendagenamsterdam.nl
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is de jaar­lijk­se piek in de pro­mo­tie van de havens in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied. De web­si­te en soci­al media­ka­na­len van het eve­ne­ment vor­men het onli­ne plat­form dat 365 zee­ha­ven­da­gen per jaar ieder­een blijft voe­den met infor­ma­tie over de haven. Dit nieu­we plat­form moet de komen­de jaren uit­groei­en tot een por­tal met licht­ver­teer­ba­re, haven­ge­re­la­teer­de infor­ma­tie voor con­su­men­ten en per­so­nen die zake­lijk en/of poli­tiek zijn ver­bon­den aan de havens in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied (Amster­dam, Zaan­stad, Vel­­sen-IJmui­­den en Beverwijk).

Orga­ni­sa­tie
De orga­ni­sa­tie van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is in han­den van Amports, de net­werk- en mar­ke­ting­or­ga­ni­sa­tie van het Noord­zee­ka­naal­ge­bied. Mede-orga­­ni­sa­­tor is Port of Amster­dam. Event­part­ners zijn Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging ORAM Amster­dam, Het Scheep­vaart­mu­se­um, Amster­dam Boat Crui­ses en de gemeen­te Amster­dam. In de eer­ste helft van mei wor­den meer details van het com­ple­te pro­gram­ma bekend gemaakt.