Kiellegging Neo Orbis is een feit

De bouw van de Neo Orbis is van start gegaan door een muntje in het schip te lassen voor voorspoed en geluk. Dit noemt men 'De kiellegging'. De Neo Orbis beweegt zich voort op natriumboorhydride en is dus het eerste schip ter wereld dat volledig op waterstof vaart.

De kiel­leg­ging mar­keert de start van de bouw. Naar ver­wach­ting zal de bouw medio juni afge­rond zijn. De twee­de helft van het jaar zal in het teken staan van het plaat­sen van de instal­la­tie die de natri­um­­boor­hy­­dri­­de-kor­rels met puur water gaat men­gen waar­door er water­stof ont­staat. Ook de bouw van het schip bij Next Gene­ra­ti­on Shi­py­ards in Lau­wers­oog is inno­va­tief. Alle onder­de­len van de romp van het schip lig­gen als een knip­pa­troon klaar. De las­sers zul­len de onder­de­len aan elkaar zetten.

Neo Orbis is mede tot stand geko­men met een sub­si­die van H2SHIPS, een Euro­pees pro­ject dat de mari­tie­me toe­pas­sing van water­stof ver­der wil ont­wik­ke­len voor de regio Noord-West Euro­pa. Dit vlag­gen­schip is dan ook ter inspi­ra­tie voor de rest van de scheep­vaart zoals de bin­nen­vaart, short­sea, bag­ge­rij, off­sho­re en marineschepen. 

Na ver­wach­ting komt de Neo Orbis (Nieu­we Wereld) in 2024 in de vaart.