Zeehavendagen Amsterdam 2024 vier dagen in het centrum aan het IJ

De Passenger Terminal Amsterdam, de IJhaven en het Java-eiland zijn van donderdag 27 tot en met zondag 30 juni a.s. het bruisende middelpunt van de derde editie van Zeehavendagen Amsterdam. Alleen tijdens de Zeehavendagen Amsterdam  krijgt het publiek een kijkje achter de schermen van het havenbedrijfsleven.

Een ouder en kind staan op het dek van een schip. Ze kijken over de railing

Het pro­gram­ma telt dit jaar rond­lei­din­gen bij bedrij­ven van IJburg tot IJmond; van Pam­pus tot Zee­sluis IJmui­den. In Zaan­stad maakt de Zee­ha­ven­da­gen deel uit van het jubi­le­um­pro­gram­ma ter gele­gen­heid van 50 jaar Zaan­stad. De mees­te acti­vi­tei­ten zijn gra­tis toegankelijk.

Pri­meurs
De der­de edi­tie van de Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam heeft diver­se pri­meurs. Zoals het Open Huis bij super­jach­ten­bou­wer Fead­ship in de West­ha­ven en de open­stel­ling van de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam (PTA) vlak bij Amster­dam CS. Niet eer­der open­den deze bedrij­ven hun deu­ren voor alge­meen publiek.

Demon­stra­ties op het water

Het pro­gram­ma rond­om de PTA  bestaat dit jaar uit een keur van open sche­pen aan de kade, demon­stra­ties op het water, een banen­markt en een pro­mo­tie event tech­niek voor kin­de­ren tot en met de brug­klas. Wie de haven van­af het water wil bekij­ken ver­trekt hier voor één van de vele haven­rond­vaar­ten en ‑bus­ex­cur­sies naar de haven­be­drij­ven die rond­lei­din­gen aanbieden.

 


Konink­lij­ke Marine

De orga­ni­sa­tie van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam ver­wel­komt op vrij­dag­och­tend 28 juni de Zr.Ms.Johan de Witt van de Konink­lij­ke Mari­ne aan de Veem­ka­de bij de PTA. Dit immen­se amfi­bisch trans­port­schip (170m.) is een vlieg­veld, haven, par­keer­ga­ra­ge, hotel en com­mu­ni­ca­tie­cen­trum in één en fun­geert als gro­te blik­van­ger in het open sche­pen­pro­gram­ma, dat in totaal bestaat uit cir­ca 30 beschik­ba­re vaar­tui­gen. Cen­traal hier­bij staan: vei­lig­heid op het water, beroeps­vaart, nau­ti­sche dienst­ver­le­ning, defen­sie en recre­a­tief varen. In de IJha­ven kun­nen bezoe­kers ken­nis­ma­ken met zei­len, sup­pen en elek­trisch varen. In samen­wer­king met Vaar­ple­zier wor­den snuf­fel­cur­sus­sen Vaar­be­wijs A aan­ge­bo­den. De Johan de Witt is tij­dens de Zee­ha­ven­da­gen te bezoe­ken voor het publiek.

Wer­ken in de haven
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam maakt deel uit van de in janu­a­ri gestar­te arbeids­­­markt- en onder­wijs­cam­pag­ne Werkenindehaven.amsterdam. Om basis­school­leer­lin­gen en brug­klas­ser te enthou­si­as­me­ren voor de tech­ni­sche en logis­tie­ke kant van de haven, huist de PTA op don­der­dag 27 juni het Pro­mo­tie Event Tech­niek (PET). Op vrij­dag 28 juni gaan de deu­ren van de crui­se ter­mi­nal open voor MBO- en HBO-stu­­den­­ten en werk­zoe­ken­den. Aan deze banen­markt doen meer dan 40 haven- en haven­ge­re­la­teer­de bedrij­ven mee.

Aan­tal bezoekers
Door neer te strij­ken in de PTA, IJha­ven en Kop van het Java-eiland, een bre­der aan­bod open sche­pen, meer rond­lei­din­gen, een omvang­rijk arbeids­­­markt- en onder­wijs­pro­gram­ma en een spe­ci­a­le edi­tie Zaan­stad, ver­wacht de orga­ni­sa­tie cir­ca 25.000 bezoe­kers. Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam trok in 2022 en 2023 res­pec­tie­ve­lijk 6.500 en 13.500 bezoe­kers naar de haven en oogst­te een 8 als waar­de­rings­cij­fer*. Trek­pleis­ters zijn ver­der het Tech­niek & Logis­tiek Plein en Stadstrand Jak­ar­ta in samen­wer­king met Hotel Jakarta.

Deel­ne­mers Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam 2024
Inmid­dels heb­ben diver­se bedrij­ven toe­ge­zegd deel te nemen aan Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam 2024. Onder hen onder meer Rede­rij Bon­trup, Gra­niet Import Bene­lux, Damen Shi­pre­pair en Damen Oran­je­werf, Con­tai­ner­ter­mi­nal TMA Logis­tics, Trans­port­be­drijf C.J. Hen­driks, cacao­veem C.Steinweg-Handelsveem, VCK, Euro­tank Amster­dam, Cho­co­la­te­ma­kers, de Dou­a­ne, Tata Steel, Rede­rij Splie­thoff, Het Scheep­vaart­mu­se­um, HES Bulk Ter­mi­nal, De Kope­ren Ploeg, de Konink­lij­ke Mari­ne, Loods­we­zen, Port Towa­ge Amster­dam, het Zee­mans­huis,  EVOS, Tata Steel, Loods­we­zen en het Afval Ener­gie Bedrijf (AEB), Riet­lan­den Ter­mi­nal, Zee­sluis IJmui­den, Vis­af­slag IJmui­den en Muse­um­ha­ven Amster­dam. In Zaan­dam onder meer Car­gill, Vol­lers, GAM Bak­ker, CTVre­de, Tate & Lyle en Afval­zorg Nauerna.

Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam wordt geor­ga­ni­seerd door Amports. Deze net­werk- en mar­ke­ting­or­ga­ni­sa­tie voor de havens van het Noord­zee­ka­naal­ge­bied heeft als doel haven- en haven­ge­re­la­teer­de bedrij­ven struc­tu­reel zicht­baar te maken bij het alge­me­ne publiek en op de onder­wijs- en arbeids­markt in de Metro­pool­re­gio Amster­dam. Dit gebeurt in nau­we samen­wer­king met event­part­ner Port of Amster­dam, onder­ne­mers­ver­e­ni­ging ORAM en de gemeen­te Amster­dam.

Het pro­gram­ma van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam geeft een actu­eel beeld van het heden, ver­le­den van de havens van Amster­dam, Zaan­stad, IJmui­den en Bever­wijk en in wel­ke mate deze een bij­dra­ge leve­ren aan de eco­no­mi­sche groei van het Noordzeekanaalgebied.