Duisberg en Amsterdam ontwikkelen waterstofketen

Markus Bangen, CEO van duisport en Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam, hebben gisteren aangekondigd dat de havens gezamenlijk de waterstofketen en hun achterlandnetwerk gaan ontwikkelen en hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De havens van Amster­dam en Duis­burg zijn direct met elkaar ver­bon­den via de Rijn en diver­se land­rou­tes en ver­vul­len belang­rij­ke rol­len als logis­tie­ke hubs voor het Euro­pe­se ach­ter­land. Al lan­ge tijd zijn deze havens part­ners in het faci­li­te­ren van belang­rij­ke han­dels­stro­men tus­sen Duits­land en Neder­land. Dit bestaan­de part­ner­schap uit zich onder ande­re in het gemeen­schap­pe­lij­ke bedrijf Hafen Duis­burg / Amster­dam Betei­li­g­ungs­ge­sell­schaft mbH en gaat nu een nieu­we fase in.

Ont­wik­ke­ling waar­de­ke­ten voor groe­ne waterstofdragers

Bei­de havens heb­ben gro­te ambi­ties in de ener­gie­sec­tor en wil­len voor­op lopen in de tran­si­tie naar duur­za­me en her­nieuw­ba­re ener­gie­bron­nen. Port of Amster­dam en duis­port gaan daar­om samen de poten­tie van diver­se water­stof­dra­ger­tech­no­lo­gie­ën ver­ken­nen. Met als doel het opzet­ten van een inter­na­ti­o­na­le sup­ply chain voor water­stof op com­mer­ci­ë­le schaal.

De import, opslag en dis­tri­bu­tie van groe­ne water­stof­dra­gers spe­len een cru­ci­a­le rol in de ener­gie­tran­si­tie in de indu­stri­ë­le en mari­tie­me sec­to­ren. Port of Amster­dam is samen met ande­re sig­ni­fi­can­te spe­lers in de water­stof­in­du­strie onder­deel van het H2A con­sor­ti­um. Dit con­sor­ti­um richt zich op het impor­te­ren van één mil­joen ton groe­ne water­stof in de haven van Amster­dam. H2A biedt een uniek plat­form dat kan wor­den ver­bon­den met duis­port. Hier­mee wordt een end-to-end waar­de­ke­ten voor groe­ne water­stof­dra­gers tus­sen bei­de havens tot stand gebracht.

Gedeeld ach­ter­land­net­werk

Naast de ont­wik­ke­ling van de groe­ne water­stof­ke­ten, zet­ten duis­port en Port of Amster­dam gedeel­de com­mer­ci­ë­le pro­jec­ten op om hun ach­ter­land­net­wer­ken te ont­wik­ke­len. De havens van Amster­dam en Duis­burg zijn goed ver­bon­den via de binnenvaart‑, land- en rail­cor­ri­dors en cen­traal gele­gen bin­nen het Euro­pe­se net­werk. Boven­op de bestaan­de dage­lijk­se bin­nen­vaart­ver­bin­din­gen, werd in 2019 een Amster­dam – Duis­burg rail shutt­le gelan­ceerd. Deze shutt­le vormt een belang­rij­ke cor­ri­dor, die een direc­te ver­bin­ding biedt voor de short sea en inter­mo­da­le net­wer­ken van bei­de havens.