De eerste paal is geslagen voor Bunge

Een belangrijke mijlpaal voor de provincie Noord-Holland: de eerste paal is geslagen voor de nieuwe duurzame fabriek van Bunge in de Gemeente Zaanstad. Met deze symbolische handeling wordt een cruciale stap gezet in de overgang naar een duurzame industrie in de regio, waarbij Wormerveer plaatsmaakt voor Hoogtij.

5 belanglijke mannen slaan de eerste paal voor fabriek bunge

De eer­ste paal werd gesla­gen door (op de foto v.l.n.r.) Arthur van Dijk (Com­mis­sa­ris van de Koning), David Van­der­meersch (Vice pre­si­dent Euro­pe, Midd­le East & Afri­ca), Koen Over­toom (CEO Port of Amster­dam), Bart Alt­hui­zen (Pro­ject Direc­tor) en Jan Ham­ming (Bur­ge­mees­ter van gemeen­te Zaanstad).

Over­gang van Wor­mer­veer naar HoogTij

De nieu­we fabriek van Bun­ge (Loders Cro­klaan) ver­vangt de raf­fi­na­de­rij op de Maas­vlak­te in Rot­ter­dam en ook de hui­di­ge Bun­ge fabriek in Wor­mer­veer ver­huist naar deze nieu­we loca­tie. Naar ver­wach­ting is de fabriek in de zomer van 2025 operationeel.

Naar een duur­za­me en cir­cu­lai­re economie
De nieu­we fabriek wordt vol­gens de laat­ste tech­no­lo­gi­sche stan­daar­den gebouwd, wat resul­teert in een zeer effi­ci­ën­te en duur­za­me fabriek. Zo streeft Bun­ge naar een direc­te ener­gie­be­spa­ring van 40 pro­cent en een CO2-reduc­­tie van 90 pro­cent in 2030. Het pro­ject getuigt van een geza­men­lij­ke inzet om mili­eu­vrien­de­lij­ke prak­tij­ken te omar­men en de indu­strie te trans­for­me­ren. Bun­ge, Pro­vin­cie Noord-Hol­­land en Port of Amster­dam bun­de­len hun krach­ten om deze over­gang te faci­li­te­ren en zo een duur­za­me toe­komst voor de regio te waarborgen.

Met de nieu­we fabriek is Bun­ge in staat een bre­der en inno­va­tie­ver pro­duct­port­fo­lio van duur­za­me plant­aar­di­ge oli­ën en vet­ten aan te bie­den, dat beter aan­sluit bij de toe­kom­sti­ge markt­vraag. Wij zijn blij met de ves­ti­ging van deze fabriek in het haven­ge­bied. Koen Over­toom, CEO Port of Amster­dam: ‘Het his­to­ri­sche ster­ke food-clus­­ter in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied wordt met deze nieu­we fabriek ver­der uit­ge­breid en ver­duur­zaamd. Als haven ver­ster­ken wij onze posi­tie in de agri- pro­duc­ten en ‑lading. Dat is belang­rijk voor de regio en de haven. We zijn dan ook blij met de komst van deze fabriek en het com­mit­ment van Bun­ge ten aan­zien van een ont­bos­sings­vrije en duur­za­me handelsketen.’