Nieuwe stap gezet voor Energiehaven IJmond

Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, Rijk en Tata Steel gaan samenwerken voor de Energiehaven IJmond. Deze haven, die bedoeld is voor het bouwen van windparken op zee, gaat nu een nieuwe fase in met een convenant voor de ontwerpfase.

artist impression van de energiehaven

Waar­om is dit belangrijk?
Wind­par­ken op zee zijn cru­ci­aal voor de over­gang naar duur­za­me ener­gie in Neder­land. Om onze kli­maat­doe­len te halen, moe­ten we tegen 2030 21 giga­watt aan wind­par­ken op zee heb­ben. En we wil­len dit laten groei­en tot 70 giga­watt tegen 2050. Daar­om zijn spe­ci­a­le havens nodig voor het bou­wen van deze wind­par­ken, omdat de wind­mo­lens en sche­pen steeds gro­ter worden.

Wat gaat er gebeuren?
Met de onder­te­ke­ning van het con­ve­nant begint offi­ci­eel de ont­werp­fa­se van de Ener­gie­ha­ven IJmond. In 2024 wor­den gede­tail­leer­de plan­nen gemaakt voor het haven­ter­rein, de diep­zee­ka­de en hoe alles gebouwd kan wor­den. Tege­lij­ker­tijd gaat het Rijk door met het oprui­men van het oude bag­ger­de­pot op die plek.

Wat kun­nen we verwachten?
De Ener­gie­ha­ven IJmond heeft een goe­de loca­tie bui­ten de slui­zen van IJmui­den en vlak­bij toe­kom­sti­ge wind­par­ken. Hier­door kan de haven naar ver­wach­ting tus­sen de 15 en 20 giga­watt aan wind­par­ken op zee her­ber­gen tegen 2050. Als de ont­werp­fa­se is afge­rond en er genoeg geld is, kan de aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re voor de haven begin­nen. Dit zou een gro­te stap zijn in de over­gang naar duur­za­me ener­gie in Nederland.