Generaties in de haven. Zo vader, zo zoon (of dochter!)

Traditionele beroepen gaan van vader op zoon (of dochter!). Althans bij sommige families in de haven. Zoals bij de familie Schrijver; vlettermannen bij het Corps van Vletterlieden vof en de familie Ter Haak, waar de vierde generatie inmiddels actief is in de haven van Amsterdam.

vlettermannen

Bert en Mark Schrijver

Wie de 75-jari­­ge geschie­de­nis van de CVV schetst, ver­telt deels de geschie­de­nis van de fami­lie Schrij­ver. Sinds 1956 draagt zij met drie man sterk – opa Arie († 2005), vader Bert en zoon Mark – bij aan het rei­len en zei­len van de vof. Spil in de fami­lie­tra­di­tie is Bert Schrij­ver (59) die begon in novem­ber 1981. “In 1980 moest ik ver­plicht in mili­tai­re dienst”, blikt Bert terug. “Niet veel later kreeg ik van mijn vader te horen dat er een plek vrij­kwam bij de CVV. Na sol­li­ci­ta­tie én goed­keu­ring van de leden werd ik aan­ge­no­men.” Jam­mer dat opa Arie dat in 2006 net niet meer heeft mee­ge­maakt. Ook in het jaar dat Mark (32) ven­noot werd bij de CVV. “Mijn vader zou ape­trots zijn
geweest.”

Michael en Richard ter Haak

In 1911 begint Piet ter Haak een scheeps­on­der­houd bedrijf onder de naam P. ter haak &Zn. Hij werkt op de diver­se scheeps­wer­ven in Amster­dam, zoals ADM, NDSM en De Neder­lan­den. Als de wer­ven het in 1965 zwaar krij­gen, begint Ruurd ter Haak zijn eigen stu­wa­doors­be­drijf op de Java­ka­de. Toen in 1978 de con­tai­ne­ri­sa­tie door­zet begint zijn zoon Richard – de der­de gene­ra­tie – Con­tai­ner Com­pa­ny Amster­dam. Daar­na ont­staat in 2003 ont­staat de Bar­ge Com­pa­ny Amster­dam, een ser­vi­ce met bin­nen­vaart­sche­pen tus­sen Amster­dam, Rot­ter­dam en Ant­wer­pen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in 2015 start onder lei­ding van Michael ter Haak de vier­de gene­ra­tie met het bedrijf CBox Con­tai­ners Netherlands.