Grootste lading cacaobonen ooit in Amsterdamse haven

22.300 ton cacaobonen bracht het schip de MV Teal Bay deze week bij Katoen Natie in de Westhaven. Het is de grootste lading cacaobonen ooit die in één keer aankwam in de Amsterdamse haven. Het schip, afkomstig uit Ghana, werd in enkele dagen gelost en de bonen werden opgeslagen in de loodsen.

cacaobonen schip kade

‘Deze mega­bulk­ver­sche­ping van 22.300 ton cacao­bo­nen is heel bij­zon­der’, ver­telt Euge­ne Bleek­e­mo­len com­mer­ci­eel direc­teur van Katoen­na­tie Amster­dam. ‘De hoe­veel­heid lading dat gelost wordt ver­schilt nog wel eens, maar dit is toch wel een uit­schie­ter.’ Bleek­e­mo­len en betrok­ken part­ners OFI (Olam Food Ingre­dients) en Car­gill Cocoa & Cho­co­la­te – waar de bonen voor wer­den gele­verd – aan­schou­wen samen met Koen Over­toom en Jaïr de Pauw van PoA de los­sing en zijn trots.

Bij de los­sing wer­den de bonen in de nieu­we bulk­ca­cao lood­sen van Katoen­na­tie opge­sla­gen. De cacao­bo­nen wor­den daar­na gedeel­te­lijk per truck maar voor­al per bin­nen­vaart­schip aan de cacao ver­wer­ken­de indu­strie­ën afge­le­verd , in dit geval OFI en Car­gill. Daar wordt er cacao­bo­ter, cacao­mas­sa en/of cacao­poe­der van gemaakt wat weer de bestand­de­len zijn voor de pro­duc­tie van chocolade.

Schildje voor de kapitein

Jaïr de Paauw, Com­mer­ci­eel Mana­ger bij Port of Amster­dam, heeft aan de kapi­tein van MV Teal Bay het schild­je van Port of Amster­dam uit­ge­reikt om dit heu­ge­lijk moment te vie­ren en het schip een warm ont­haal te geven.

Duurzame initiatieven

Niet alleen de hoe­veel­heid lading speelt een rol bij Katoen Natie. Ook duur­zaam­heid staat hoog in het vaan­del. Zo zijn bij­voor­beeld alle daken voor­zien van zon­ne­pa­ne­len. De lood­sen zijn uit­ge­rust met sen­so­ren met led ver­lich­ting en in de lood­sen voor cacao half­fa­bri­ka­ten rij­den alle hef­trucks elek­trisch. En mocht er infes­ta­tie behan­de­lin­gen moe­ten plaats­vin­den, dan gebeurt dat door mid­del van behan­del­ka­mers met zuur­stof ont­trek­king in plaats van met che­mi­sche middelen.

Duur­zaam­heid en ver­duur­za­ming staat bij Katoen Natie hoog in het vaan­del: ‘Ver­duur­za­men doen wij voor en met onze klan­ten en part­ners, ver­duur­za­men dus. ‘Cocoa ware­hou­sing’ pro­fes­si­o­na­li­se­ren naar ‘Cocoa care­hou­sing’ is daar een onder­deel van’, aldus Euge­ne Bleekemolen.

Goe­de ini­ti­a­tie­ven om de cacao indu­strie te ver­duur­za­men moet vol­gens Port of Amster­dam gesti­mu­leerd wor­den. ‘Port of Amster­dam gaat voor duur­za­me lading en trekt samen met part­ners op om deze doe­len te berei­ken’, ver­telt Jaïr de Paauw. De ont­wik­ke­lin­gen bij Katoen­na­tie is hier­van een goed voorbeeld.