Amsterdamse havenbedrijven gaan stroom delen

In de Amsterdamse haven hebben bedrijven, samen met netbeheerder Liander en Port of Amsterdam, een oplossing bedacht om elektriciteit te delen. Hierdoor kunnen bedrijven beter gebruik maken van het elektriciteitsnet.

windmolens bij een blauwe lucht met witte wolken. ook een goederentrein zichtbaar

Soms is er te wei­nig ruim­te op het elek­tri­ci­teits­net, waar­door bedrij­ven geen nieu­we of gro­te­re aan­slui­tin­gen kun­nen krij­gen. Maar gedu­ren­de de dag is het net niet altijd vol­le­dig in gebruik. Dit komt omdat de afspra­ken over het gebruik van het net beperkt zijn. Flexi­be­le con­trac­ten kun­nen hel­pen door het net beter te benut­ten, als het regi­o­­na­le- en hoog­span­nings­net dit toelaten.

Samen­wer­king voor duurzaamheid
Voor­heen had­den indi­vi­du­e­le bedrij­ven al flexi­be­le con­trac­ten, waar­mee ze gebruik kon­den maken van de beschik­ba­re capa­ci­teit op het elek­tri­ci­teits­net. Nu zijn deze indi­vi­du­e­le con­trac­ten samen­ge­voegd tot een groeps­con­tract met ECAH, de Ener­gie Coö­pe­ra­tie Amster­dam­se Haven. Dit bete­kent dat bedrij­ven die lid zijn van deze coö­pe­ra­tie samen­wer­ken en hun stroom­ver­bruik op elkaar afstem­men. Hier­door kun­nen ze beter gebruik maken van het elek­tri­ci­teits­net en elkaar onder­steu­nen in hun duur­za­me doelen.

Hoe wordt dit geregeld?
ECAH meet het stroom­ver­bruik van de deel­ne­men­de bedrij­ven in real-time en neemt op basis daar­van slim­me beslis­sin­gen. Dit kan bij­voor­beeld gaan om het behe­ren van laad­plei­nen, het gebruik van gro­te bat­te­rij­en, of het plan­nen van zwa­re bedrijfs­pro­ces­sen. Dit wordt alle­maal gere­geld via een geza­men­lijk ener­giema­na­ge­ment­plat­form dat door ECAH wordt ontwikkeld.

Toe­komst­plan­nen
Dit nieu­we groeps­con­tract is een belang­rij­ke stap, maar het kan nog niet direct aan ande­re bedrij­ven­ter­rei­nen wor­den aan­ge­bo­den. Lian­der werkt aan een schaal­baar pro­duct op basis van deze erva­rin­gen. Het doel is om in 2024 min­stens vijf nieu­we groeps­con­trac­ten af te slui­ten en plan­nen te maken voor ver­de­re uit­brei­ding. Bij het kie­zen van nieu­we ter­rei­nen let Lian­der op ver­schil­len­de fac­to­ren, zoals het soort con­ges­tie­pro­bleem, de inzet van onder­ne­mers, en de timing van net­ver­ster­king. Ook moet het pas­sen bin­nen het hoog­span­nings­net van Ten­neT. Lian­der onder­zoekt ook manie­ren om groeps­con­trac­ten bre­der toe te passen.