Havengildediner: Harbers voor komst Europahaven

Demissionair minister Mark Harbers houdt vast aan de mogelijkheid om een haven in het Houtrakpolder aan te leggen. Dat kan dan worden gecombineerd met waterberging. Dat zei hij op het jaarlijkse Havengildediner 2023 te midden van 500 genodigden uit de havencommunity.

een lachende minister mark harbers. witte meneer in pak met stropdas en kort haar

De gemeen­te Amster­dam, Port of Amster­dam en het haven­be­drijfs­le­ven Haven­be­drijf zien de Hout­rak­pol­der in de gemeen­te Haar­lem­mer­meer als ide­a­le loca­tie voor de uit­brei­ding van de haven­bek­kens. Tot dus­ver is de Machi­ne­weg de bui­ten­grens van het haven­ge­bied en de Hout­rak­pol­der een deel van het recre­a­tie­ge­bied Spaarnwoude.

Tegen de aanleg
De gemeen­te Vel­sen en Haar­lem­mer­meer zijn tegen de aan­leg van nog een insteek­ha­ven. Haar­lem­mer­meer zet in op een piek­wa­ter­ber­ging in de Hout­rak­pol­der en een Ten­­net-trans­­for­­ma­­tor. Wet­hou­der Jur­gen Nobel van Haar­lem­mer­meer, ook aan­we­zig op het Haven­gil­de­di­ner, zegt: “Het Rijk wil ook oog voor water en bodem. Daar is nu niet vol­doen­de stu­ring op. Een water­piek­ber­ging is nodig om in kor­te tijd veel water op te van­gen in tij­den van lang­du­ri­ge en hevi­ge regen­val, die zich steeds vaker voor­doet. Het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land zit er ook zo in, want die is erg bezig met de gevol­gen van klimaatverandering.”

Novex
In het kader van het ‘Ont­wik­ke­lings­per­spec­tief NOVEX-Noor­d­­zee­­ka­­naal­­ge­­bied’ wordt voor­ge­steld om die reser­ve­ring voor de haven (opge­no­men in eer­de­re gemeen­te­lij­ke en pro­vin­ca­le haven­vi­sies) te schrap­pen en het gebied lou­ter te gebrui­ken voor de aan­leg van een water­ber­ging. Har­bers stelt in zijn toe­spraak dat dit geen goe­de zaak is voor de ont­wik­ke­ling van het Amster­dam­se haven­ge­bied en dat de ver­schil­len­de func­ties wel­licht ook zijn te bun­de­len. ‘Vol­gens mij zijn ze bei­den van even groot maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch belang. Dus waar­om niet ‘en/en’ in plaats van ‘of/of’, zei de minister.

Har­bers wees zijn toe­hoor­ders erop dat de haven voor de ont­wik­ke­ling van het com­pleet nieu­we stads­deel Haven-Stad cir­ca 650 hec­ta­re aan grond zal ver­lie­zen aan woning­bouw. Vol­gens de minis­ter staat tegen­over dit ver­lies wei­nig com­pen­sa­tie in de vorm van nieuw te ont­wik­ke­len haven­ter­rei­nen. In totaal gaat het vol­gens Har­bers slechts om onge­veer 50 hec­ta­re, waar­on­der de nieu­we Ener­gie­ha­ven bij IJmui­den (de oude Aevrij­ha­ven) met 13,7 hec­ta­re en een stuk haven­ge­bied dat nu nog toe­be­hoort aan Tata-Steel (cir­ca 30 hec­ta­re). “Afge­rond gaat de Amster­dam­se haven er dan ook 600 hec­ta­re op ach­ter­uit. Dit heeft flin­ke gevol­gen voor de eco­no­mi­sche impuls van de haven”, aldus Harbers.

Kolen
Ook de demis­si­o­nair minis­ter de ‘druk’ op het Haven­be­drijf Amster­dam toe­ne­men nu de kolen­over­slag wordt stop­ge­zet in 2030, crui­se­sche­pen uit de stad ver­dwij­nen ‘en steeds meer haven­ter­rein wordt afge­snoept voor woningbouw.

Euro­pa­ha­ven
Daar­om pleit­te de demis­si­o­nair minis­ter op het Haven­gil­de­di­ner voor een stra­te­gi­sche reser­ve­ring van de Hout­rak­pol­der voor de Amster­dam­se haven en deze ambi­tie ‘niet bij voor­baat te schrap­pen’, maar eerst te onder­zoe­ken ‘of het haal­baar is’ om een water­ber­ging te com­bi­ne­ren met de bouw van een nieuw haven­bek­ken voor Amster­dam. Hij heeft voor die toe­kom­sti­ge haven in de Hout­rak­pol­der ook al een geschik­te naam bedacht: ‘Euro­pa­ha­ven’.

Bron: Haven­gil­de­di­ner, Nieuws­blad Trans­port en IJmui­der Courant