Hes Bulk Terminal verstevigt marktpositie in
agri-pro­­duc­­ten

Bij HES Bulk Ter­mi­nal Amster­dam start­te de bouw van een mul­ti­func­ti­o­ne­le loods voor de opslag van agri-pro­­duc­­ten. Het bedrijf noemt de ont­wik­ke­ling een belang­rij­ke stap bin­nen haar ver­duur­za­mings­stra­te­gie. Waar nu nog 250.000 ton kolen wor­den opge­sla­gen, ver­rijst een moder­ne en flexi­be­le loods met een capa­ci­teit van 145.000 cbm. Een ver­dub­be­ling van de capa­ci­teit en een seri­eu­ze reduc­tie van de ruim­te voor kolen. 

Cees van Gent (CEO HES Inter­na­ti­o­nal), Koen Over­toom (CEO van Port of Amster­dam) en Jef­frey Touw (Mana­ger Com­mer­cie Bouw­be­drijf Vro­lijk) ver­richt­ten de offi­ci­ë­le han­de­ling die aan basis staat van de bouw van de agri-ter­­mi­­nal. Naar ver­wach­ting neemt HES Bulk de loods in juli 2024 in gebruik. 

Meest over­dekt
De nieu­we loods bestaat uit 12 opsplits­ba­re vak­ken, waar­door het bedrijf effi­ci­ënt en flexi­bel inspeelt op de vraag van­uit de markt naar hoog­waar­di­ge over­dek­te opslag van agri-pro­­duc­­ten die naar de feed indu­strie gaan. Omdat een groot deel van de ver­la­ding over­dekt gebeurt, heeft de nieu­we ter­mi­nal min­der last van weers­in­vloe­den. De nieu­we loods zal ook een posi­tief effect heb­ben op de stof­hin­der die soms in de omge­ving wordt ervaren. 

Aan­pas­sing van de kade
Naast de ver­van­ging van de twee oude lood­sen wordt ook de weeg­to­ren ver­van­gen door twee nieu­we exem­pla­ren én zorgt Haven­be­drijf Amster­dam voor aan­pas­sin­gen aan de kade zodat er straks meer kade­me­ters bij­ko­men. Ook dit met het oog op de ver­de­re uit­fa­se­ring van kolen op de terminal.

Ster­ke ambi­tie
Cees van Gent over de uit­brei­ding bin­nen het bedrijf: “HES Inter­na­ti­o­nal heeft een ster­ke ambi­tie om haar acti­vi­tei­ten ver­der te diver­si­fi­ë­ren door kan­sen te grij­pen in de grond­­stof­­fen- en ener­gie­tran­si­tie. De HES Bulk Ter­mi­nal Amster­dam loca­tie is hier een goed voor­beeld van. De over­na­me van IGMA Amster­dam in 2021 en nu de bouw van deze nieu­we loods past naad­loos in de stra­te­gie die gericht is op het ver­ster­ken van de Agri & Mine­rals acti­vi­tei­ten. Maar ook het ont­wik­ke­len van nieu­we logis­tie­ke dien­sten ter onder­steu­ning van bulk­pro­duc­tie­pro­ces­sen op de ter­mi­nal. Met de bouw van deze loods ver­ste­vigt HES Bulk Ter­mi­nal Amster­dam haar posi­tie nog ver­der als lei­den­de dro­ge bulk ter­mi­nal in de haven van Amsterdam.”

Koen Over­toom noemt de ver­an­de­rin­gen bij HES Bulk Ter­mi­nal een belang­rij­ke stap naar een toe­komst­be­sten­di­ge mul­ti­pur­po­se ter­mi­nal en ziet een stap die goed is voor HES en voor­de haven als geheel.