Pijlers zoutdam bereiken hoogste punt

De bouw van de nieuwe zoutdam in de nabijheid van Zeesluis IJmuiden bereikte deze week zijn hoogste punt. Het betreft de twee enorme pijlers van het bouwwerk, die straks in het water worden afgezonken. De installatie moet ervoor zorgen dat het zout dat binnenkomt bij het schutten van de zeesluis terug naar zee kan worden getransporteerd.

pijler van de zoutdam met gehesen vlag

Gehe­sen vlag op de pij­lers van de zout­dam. Foto: Ko van Leeuwen

Aan­ne­mer Van Hat­tum en Blan­ke­voort heeft bij­na een jaar lang aan de pij­lers gewerkt, resul­te­rend in twee impo­san­te pij­lers van elk 27,5 meter hoog. Voor elke pij­ler is onge­veer 1000 m³ beton gebruikt, ver­deeld over acht delen van 3,25 meter, op een voet van 1,5 meter hoog. Tij­dens het beton­stor­ten zijn ankers geplaatst om de pij­lers komend voor­jaar op te kun­nen hij­sen en op hun defi­ni­tie­ve plek in het Bin­nen­spuik­a­naal te kun­nen plaat­sen. Momen­teel zijn de pij­lers nog hol om het til­len te ver­ge­mak­ke­lij­ken; na plaat­sing wor­den ze gevuld met zand.

Zout­dam
Naast de pij­lers zijn er ook vor­de­rin­gen gemaakt met de bouw van de wan­den van de zout­dam, en in de afge­lo­pen peri­o­de is het Bin­nen­spuik­a­naal ter hoog­te van de zout­dam­lo­ca­tie ver­diept tot ‑23 NAP. De bouw­kui­pen in het Bin­nen­spuik­a­naal zijn gestart om ervoor te zor­gen dat de pij­lers nauw­keu­rig op de juis­te loca­tie kun­nen wor­den geplaatst.

de havenpenning van kees noorman wordt in het cement gegooid, er zijn alleen benen en armen van mensen zichtbaar

Daar gaat de Haven­pen­ning. Op de kop van de zui­de­lij­ke beton­nen pij­ler. Foto: Ko van Leeuwen

Commitment

ORAM-direc­­teur Kees Noor­man schonk eer­der deze maand zijn Haven­pen­ning aan de fun­de­ring van de nieu­we zout­dam. Om pre­cies te zijn in de zui­de­lij­ke pij­ler. “Dit bouw­werk biedt straks de garan­tie op het func­ti­o­ne­ren van de haven ook in dro­ge­re peri­o­den”, aldus Noor­man. “Ik zie het ook als een resul­taat van de com­mit­ment die Rijks­wa­ter­staat toont om de Amster­dam­se haven in opti­ma­le con­di­tie te laten func­ti­o­ne­ren. Daar­bij is dit pro­ject na Zee­sluis IJmui­den opnieuw een toon­beeld van Neder­land­se water­bouw. Een spe­ci­a­lis­me waar de rest van wereld ons van kent en wat we moe­ten uitdragen.”

Selec­tie­ve ontrekking
De zout­dam, die in 2024 ope­ra­ti­o­neel wordt in het Bin­nen­spuik­a­naal van het Slui­zen­com­plex IJmui­den, is cru­ci­aal voor de selec­tie­ve ont­trek­king van zout­wa­ter aan het Noord­zee­ka­naal. Het voor­komt ver­de­re ver­zil­ting van het kanaal als gevolg van het gebruik van Zee­sluis IJmui­den. Via deze sluis stroomt aan­zien­lijk meer zout­wa­ter het Noord­zee­ka­naal in dan via de Noor­der­sluis, wat nega­tie­ve effec­ten heeft op de eco­lo­gie, natuur, land- en tuin­bouw, en drink­wa­ter. De zout­dam fun­geert als een brie­ven­bus om het zou­te water af te voe­ren. Door­dat zout­wa­ter zwaar­der is dan zoet­wa­ter, zakt het naar de bodem, en via een ope­ning onder­in de zout­dam stroomt het zou­te water terug naar zee via het Spui- en Gemaal­com­plex. Zoet­wa­ter wordt door de zout­dam tegen­ge­hou­den en blijft in het Noord­zee­ka­naal. De ver­wach­ting is dat de zout­dam eind 2024 in gebruik wordt geno­men vol­gens planning.