Hydrogen Hub Hydrogen Valley of the Year

Hydrogen Hub Noord-Holland is tijdens de Europese Waterstofweek in Brussel uitgeroepen tot Hydrogen Valley van 2023. Eerder dit jaar ontving deze hub al de Europese status 'Hydrogen Valley'. Nu voegt zich daar deze prijs bij. Ingrid Post van het Programmabureau NZKG overhandigde de erkenning.

De Hydro­gen Val­ley-sta­­tus is een Euro­pe­se erken­ning voor regio’s die zich op een onder­schei­den­de manier inzet­ten voor de ont­wik­ke­ling van een ener­gie­sys­teem op basis van duur­za­me water­stof. Wereld­wijd dra­gen 84 regio’s de Hydro­gen Val­ley-sta­­tus, ter­wijl in Euro­pa 60 regio’s deze onder­schei­ding heb­ben. De Hydro­gen Val­ley of the Year-prijs wordt nu al voor het zes­de jaar uit­ge­reikt en fun­geert als extra sti­mu­lans voor pro­ject­be­gun­stig­den om onder­zoek en inno­va­tie op de markt te bren­gen. “Deze erken­ning onder­streept de inspan­nin­gen van zowel publie­ke als pri­va­te part­ners om van Hydro­gen Hub Noord-Hol­­land een suc­ces­ver­haal te maken en daar­mee een voor­aan­staan­de posi­tie te ver­wer­ven in de water­stof­tran­si­tie bin­nen Noord-West Euro­pa,” aldus Ingrid Post.

Water­stofam­bi­ties in Noord-Holland
In de pro­vin­cie Noord-Hol­­land wordt krach­tig inge­zet op de ont­wik­ke­ling van water­stof als alter­na­tie­ve brand­stof. Het speelt een cru­ci­a­le rol in het ver­duur­za­men van de indu­strie en het beha­len van de kli­maat­doe­len. De voor­de­len rei­ken ver­der dan alleen scho­ne­re lucht; water­stof ver­min­dert ook fijn­­stof- en stik­stof­uit­stoot, wat bij­draagt aan een gezon­de­re leef­om­ge­ving. Boven­dien sti­mu­leert deze inzet de eco­no­mie en cre­ëert het nieu­we werk­ge­le­gen­heid in de provincie.

Rosan Koc­ken, gede­pu­teer­de van de pro­vin­cie Noord-Hol­­land, is trots op de erken­ning van Hydro­gen Hub Noord-Hol­­land als Hydro­gen Val­ley of the Year 2023: “Deze inter­na­ti­o­na­le prijs beves­tigt de inzet en samen­wer­king van zowel publie­ke als pri­va­te part­ners in onze regio en onder­streept de lei­den­de rol van Noord-Hol­­land in de water­stof­tran­si­tie. Het is een sti­mu­lans om met nog meer vast­be­ra­den­heid te blij­ven wer­ken aan een duur­za­me toekomst.”

Havens spe­len een cru­ci­a­le rol
Water­stof biedt op diver­se fron­ten een oplos­sing waar elek­tri­ci­teit soms tekort­schiet. De haven­ge­bie­den van Noord-Hol­­land fun­ge­ren als essen­ti­ë­le water­stof­hubs voor import, opslag, door­voer en export van duur­za­me water­stof. Als de vier­de haven van Euro­pa zet­ten we nu in de Amster­dam­se haven in op de import, pro­duc­tie en het gebruik van water­stof, ter­wijl we samen met part­ners wer­ken aan infra­struc­tuur om de indu­strie, regio en stad van water­stof te voorzien.

Ook de haven van Den Hel­der kan door haar stra­te­gi­sche lig­ging een sleu­tel­rol spe­len in de groot­scha­li­ge invoer van groe­ne water­stof van­af de Noord­zee of buur­lan­den. De stra­te­gi­sche lig­ging van de havens in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied en Den Hel­der maakt deze regio’s dus cru­ci­aal in de water­stof­tran­si­tie voor Noord-Hol­­land, Neder­land én Noord-West Europa.