Daling overslag fossiele energie klinkt door in de jaarcijfers van Port of Amsterdam

In het jaarverslag van Port of Amsterdam over 2023 klinkt door dat de Amsterdamse haven volop in transitie is. Opbrengsten stegen naar €190,4 miljoen, maar de overslag daalde naar 63 miljoen ton. Dit komt door de daling van overslag in fossiele energie.

Jaarcijfers haven: meer opbrengst minder overslag

Daling olie­pro­duc­ten en kolen
De tota­le over­slag in het Amster­dam­se haven­ge­bied is 20 pro­cent lager uit­ge­ko­men in 2023 dan in 2022. De over­slag van steen­ko­len daal­de met maar liefst 48 pro­cent, naar 7,4 mil­joen ton in 2023. Samen met de ter­mi­nals voor steen­ko­len heeft Port of Amster­dam stap­pen gezet naar meer non-fos­­sie­le acti­vi­tei­ten. Zo is er eind 2022 ter­rein terug­ge­no­men van een kolen­ter­mi­nal. Daar vin­den nu ande­re acti­vi­tei­ten plaats, zoals de over­slag van schroot. Ook de over­slag in olie­pro­duc­ten laat een daling zien van 16 pro­cent tot 28,9 mil­joen ton. Dit komt mede door de sanc­ties op olie­pro­duc­ten uit Rus­land en het ver­bod op export van hoog­zwa­ve­li­ge brand­stof­fen van­uit Neder­land naar West-Afrika.

Stij­ging con­trac­t­in­kom­sten en daling havengelden
De con­trac­t­in­kom­sten ste­gen naar €115,6 mil­joen tegen €103,6 mil­joen een jaar eer­der. Dit is een gevolg van een hoge­re net­­to-uit­­­gif­­te en regu­lie­re prijs­stij­gin­gen. De zee­ha­ven­gel­den daal­den in 2023 met €6,2 mil­joen naar €54 mil­joen. De bin­nen­ha­ven­gel­den kwa­men uit op €7,8 mil­joen, tegen €7,7 mil­joen in 2022. In ver­ge­lij­king met 2022 is het bedrijfs­re­sul­taat in 2023 met €39 mil­joen geste­gen naar €75 mil­joen. Dit komt voor­na­me­lijk door­dat in 2022 nog de laat­ste ter­mijn­be­ta­ling plaats­vond van €37,8 mil­joen voor de Zee­sluis IJmui­den. Het net­to­re­sul­taat komt uit op €55,1 mil­joen in 2023 tegen €44,4 mil­joen in 2022.

Ver­wach­tin­gen voor 2024
Koen Over­toom, CEO Port of Amster­dam: “In 2023 hiel­den we ste­vig vast aan de koers van onze stra­te­gie 2021–2025. De duur­za­me omslag die we jaren gele­den in gang heb­ben gezet, neemt nu con­cre­te vor­men aan. Ondanks geo­po­li­tie­ke onrust, hoge infla­tie en een neer­waart­se eco­no­mi­sche trend is de haven vol­op in tran­si­tie. Ook in 2024 inves­te­ren we in kades voor nieu­we en bestaan­de klan­ten, plaat­sen we wal­stroom­pun­ten en ver­duur­za­men we onze eigen vloot. Zo wer­ken we aan het ver­der ver­duur­za­men van de scheep­vaart en haven.’’

Klik hier voor het com­ple­te Jaar­ver­slag 2023