Wethouder Groot Wassink opent Jongerendag

Pan­na­toer­nooi bij het water en een DJ con­test in De Ter­mi­nal. Op zater­dag 24 juni orga­ni­seert Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam samen met Gemeen­te Amster­dam de Jon­ge­ren­dag Nieuw – West. Wet­hou­der Rut­ger Groot Was­sink en haven­mees­ter Milem­be Mate­yo ope­nen het toernooi.

 

Kan­sen in de haven zijn er genoeg. Sta­ges en goed­be­taal­de banen bij de meest gave bedrij­ven vind je in de haven van Amster­dam. Aan de slag in de cho­co­la­de indu­strie of con­tai­ner­lo­gis­tiek? Of een soci­al media kanaal opzet­ten voor een scheeps­werf? De Jon­ge­ren­dag laat de doel­groep op een leu­ke en infor­me­le manier ken­nis maken met de haven

Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam bus in Nieuw – West
Jon­ge­ren die wil­len deel­ne­men aan de Jon­ge­ren­dag kun­nen gra­tis tic­kets boe­ken op de web­si­te of aan­mel­den bij het Jon­ge­ren­punt Nieuw – West. Om 12.00 uur en om 13.00 uur stopt de Zee­ha­ven­da­gen bus op Osdorp­plein om de jon­ge­ren gra­tis te ver­voe­ren naar De Ter­mi­nal in de Westhaven. 

Na een ver­zorg­de lunch begint rond 14.00 uur de ope­nings­ce­re­mo­nie van het pan­na­toer­nooi. De wet­hou­der zal samen met de haven­mees­ter sym­bo­lisch het eer­ste bal­le­tje trap­pen. En dan barst het los! Wie gaat er naar huis met de eer­ste Haven­pan­na­tro­fee? Naast een spor­tie­ve com­pe­ti­tie wordt er ook een Zee­ha­ven­da­gen loting geor­ga­ni­seerd. En wat kun je win­nen? Patta’s natuur­lijk! De win­naar gaat naar huis met een dik­ke vet­te cadeau­bon voor een paar snea­kers naar keuze.

Aan­mel­den voor de Jon­ge­ren­dag kan hier!

Varen en din­gen doen
In en rond De Ter­mi­nal zijn er ook aller­lei din­gen te doen en te zien. Port of Amster­dam geeft peri­o­diek rond­lei­din­gen voor klei­ne groe­pen in het NCC. Je kunt je vaars­kills tes­ten rond de water­bak met op afstand bedien­ba­re boot­jes, afda­len in een duik­tank in het water, varen met een simu­la­tor of ont­snap­pen uit de esca­pe room zeil­boot die aan de kade ligt.

Demon­stra­ties en work­shops
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam orga­ni­seert gedu­ren­de vier dagen regel­ma­tig demon­stra­ties en work­shops waar­in het publiek kan par­ti­ci­pe­ren. Op het pro­gram­ma staan onder meer demo’s snuf­fel­hon­den en smok­kel­con­tai­ner van de Douane.

Oplei­din­gen & werk­ge­vers tech­niek, logis­tiek en mari­tiem
Te mid­den van het boei­en­de haven­le­ven vind je in de Haven­ex­pe­rien­ce ook een aan­tal ver­te­gen­woor­di­gers van tech­ni­sche, logis­tie­ke en mari­tie­me oplei­din­gen, zodat mid­del­ba­re scho­lie­ren, zij ‑instro­mers en stu­den­ten zich kun­nen ori­ën­te­ren. Ook zijn er diver­se werk­ge­vers aan­we­zig die je graag meer ver­tel­len over beroe­pen in de haven!