Kleindochter oprichter Spliethoff doopt Brouwersgracht

Nie­mand min­der dan de klein­doch­ter van de oprich­ter zelf doop­te in april ms Brou­wers­gracht. Dat gebeur­de fees­te­lijk in de Amster­dam­se cacao­ha­ven met enke­le hon­der­den rela­ties en geno­dig­den. Het motor­schip is de eer­ste van een serie van twee unie­ke DP2 B‑type schepen. 

De doop­han­de­ling is ver­richt door mevrouw N.E. Splie­thoff, klein­doch­ter van Johan Fre­drik Splie­thoff, de oprich­ter van het bedrijf. Na afloop van de cere­mo­nie kon­den alle gas­ten het schip bezoe­ken. Kap­tein Boo­de kreeg op de brug van de Brou­wers­gracht het haven­schild­je van de haven van Amster­dam uit­ge­reikt uit han­den van Ants Tilma van Port of Amsterdam.

Splie­thoff DP2 B‑type sche­pen
De Splie­thoff DP2 B‑type sche­pen zijn uniek in de markt. Zij com­bi­ne­ren de moge­lijk­he­den van een ijzer­sterk mul­­ti-pur­po­­se schip en een laad­ver­mo­gen van cir­ca 12.500 mton met een supe­ri­eur DP2 sys­teem, waar­door ze uit­ste­kend geschikt zijn voor het off­sho­re leve­ren van gro­te volu­mes en gewich­ten aan lading. Voor het snel, vei­lig en effi­ci­ënt laden en los­sen van bui­zen zijn de sche­pen uit­ge­rust met een spe­ci­aal voor dit doel­ein­de ont­wik­kel­de geau­to­ma­ti­seer­de kraan. De sche­pen, varen­de onder Neder­land­se vlag, zijn uit­ge­rust met twee Huis­man 500 mt Hea­vy Lift Mast kra­nen, waar­door ze daar­naast bij­zon­der geschikt zijn voor het trans­port van zwa­re lading.

Duur­zaam­heid
Om te vol­doen aan de stren­ge regel­ge­ving met betrek­king tot SOx- en NOx-emis­­sies zijn de voort­­stu­wings- en stroom­op­wek­kings­sys­te­men uit­ge­rust met scrub­bers en SCR-sys­­­te­­men. Dit, in com­bi­na­tie met het brand­stofef­fi­ci­ën­te karak­ter van de sche­pen, maakt ze mili­eu­vrien­de­lijk en pas­send bij het con­ti­nue stre­ven van de Splie­thoff Group naar een groe­ne­re bedrijfsvoering.

Geschie­de­nis
Ms Brou­wers­gracht is het vier­de schip van Splie­thoff dat de naam Brou­wers­gracht draagt. De eer­ste Brou­wers­gracht dateert uit 1950, de twee­de uit 1967 en de voor­laat­ste Brou­wers­gracht is in 1980 in de vaart geno­men. Het is een tra­di­tie bij Splie­thoff om hun sche­pen te ver­noe­men naar een Amster­dam­se gracht.