Haven van Amsterdam krijgt recycling-fabriek voor koffiedik

Prodock, de innovatiehub in de Amsterdamse haven, heeft een nieuwe aanwinst bij: Caffe Inc. Het bedrijf start op deze locatie met de bouw van een nieuwe recyclingfabriek voor koffiedik. Het bruine restproduct wordt gerecycled tot koffieolie.

Kof­fie­olie wordt gebruikt in pro­duc­ten voor per­soon­lij­ke ver­zor­ging en kof­fie­blok­ken, die wor­den gebruikt in bio­ba­sed mate­ri­a­len. Per ton kof­fie­dik die wordt ver­werkt bespaart Caf­fe Inc onge­veer 400 kilo­gram C02. Dat is even­veel als 16 bomen in een jaar opnemen.

100% circulaire en natuurlijke ingrediënten

Van een kof­fie­boon komt onge­veer 1% in een kop­je kof­fie terecht. De ove­ri­ge 99% is het kof­fie­dik en ein­digt nu voor­al als afval. In Neder­land wordt onge­veer 250.000 ton kof­fie­dik per jaar gepro­du­ceerd. Door de hui­di­ge ver­wer­king van dit ‘kof­­fie-afval’ gaan waar­de­vol­le grond­stof­fen ver­lo­ren. Ook is het een stuk min­der duur­zaam, want met dit ver­wer­kings­pro­ces wordt 8,5 mil­joen kilo­gram CO2 per jaar uit­ge­sto­ten. Daar­om maakt Caf­fe Inc zich hard om kof­fie­dik om te zet­ten in 100% cir­cu­lai­re en natuur­lij­ke ingre­di­ën­ten. De hoog­waar­di­ge oli­ën uit kof­fie­dik kun­nen wor­den gebruikt in per­soon­lij­ke ver­zor­ging, zoals gezichts­crè­me of een shampoobar.

Daar­naast maakt Caf­fe Inc kof­fie­blok­ken van het kof­fie­dik. Van deze kof­fie­blok­ken kun­nen bij­voor­beeld pane­len en plaat­ma­te­ri­aal wor­den gemaakt. Het Amster­dam Kli­maat en Ener­gie Fonds (AKEF) finan­ciert de bouw van de nieu­we fabriek. AKEF is opge­richt door de gemeen­te Amster­dam. Zij finan­ciert pro­jec­ten die een bij­dra­ge leve­ren aan de ver­min­de­ring van de CO2 uit­stoot van de stad en een posi­tie­ve impact heb­ben op het milieu.