Komst 500 megawatt waterstofproject Amsterdam

HyCC (the Hydrogen Chemistry Company) lanceert in samenwerking met Port of Amsterdam het project H2era. Het plan is om in 2027 een groene waterstof fabriek van 500 megawatt in bedrijf te nemen. Daarmee wordt een grote stap gezet in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied om de industrie en mobiliteit te verduurzamen.

De inzet van water­stof is cru­ci­aal om emis­sies te redu­ce­ren uit indu­strie­ën zoals staal, che­mie en lucht­vaart. Met pro­ject H2era kan HyCC een belang­rijk deel van de beno­dig­de water­stof lokaal pro­du­ce­ren en het fun­da­ment leg­gen voor een duur­za­me water­stofeco­no­mie in de regio Amsterdam.

Ver­duur­za­ming industrie

H2era zal water split­sen in water­stof en zuur­stof door mid­del van elek­tro­ly­se op basis van duur­za­me stroom. Uit­ein­de­lijk wordt de fabriek aan­ge­slo­ten op wind op zee via het hoog­span­nings­net­werk van Ten­neT, waar­mee belas­ting van het loka­le net­werk wordt voor­ko­men. De water­stof zal onder ande­re wor­den gebruikt voor ver­duur­za­ming van bestaan­de indu­strie­ën in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied en kan wor­den inge­zet voor groe­ne mobi­li­teit. Hier­voor lopen gesprek­ken met ver­schil­len­de par­tij­en. Ook kan de fabriek in de toe­komst wor­den aan­ge­slo­ten op het lan­de­lijk water­stof­net­werk om uit­wis­se­ling tus­sen indu­stri­ë­le clus­ters moge­lijk te maken.

Voor­ne­men is dat HyCC de nieu­we fabriek in 2027 bedrijf zal nemen in de Amster­dam­se haven. HyCC en Port of Amster­dam heb­ben hier­voor een eer­ste haal­baar­heids­stu­die afge­rond. Het pro­ject wordt de komen­de maan­den ver­der uit­ge­werkt tij­dens de stu­die­fa­se (pre-FEED).

Onder­ne­mers met lef

HyCC is een mooi voor­beeld van een bedrijf dat met lef en ener­gie samen met part­ners de hand­schoen oppakt. Giuliet­ta Cohen, pro­gram­ma­ma­na­ger Ener­gy & Cir­cu­lar bij ORAM en ini­ti­a­tief­ne­mer van TET Amster­dam ver­bindt duur­za­me onder­ne­mers met lef. Over het pro­ject H2era ver­telt Cohen het volgende:

‘The time is now! Geen door­braak zon­der gro­te groe­ne piket­paal: een 500 mega­watt groe­ne water­stof­fa­briek. Mid­den in de Amster­dam­se haven met veel vraag naar duur­za­me brand­stof­fen voor scheep- en lucht­vaart, groen staal en ver­duur­za­ming van bestaan­de industrieën.’