Nederlandse havens doen het goed. Ook Amsterdam

Het gaat goed met de werkgelegenheid in de haven en de bijdrage van het Nederlands maritieme cluster aan de nationale economie. Ook in het Noordzeekanaalgebied steeg de directe toegevoegde waarde van 5,43 naar 6,74 miljard euro. Er zijn meer dan 80.000 personen direct en indirect werkzaam voor de Zeehaven Amsterdam.

De cij­fers heb­ben betrek­king op 2022 en komen uit de recen­te maritieme‑, arbeids­­­markt- en haven­mo­ni­tor van Eras­mus UPT en Eco­rys. Zij voe­ren het onder­zoek uit in samen­wer­king met Neder­land Mari­tiem Land in opdracht van het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Waterstaat.

BBP
In 2022 bedroeg de tota­le direc­te toe­ge­voeg­de waar­de €25,9 mil­jard. Indi­rect kwam daar nog €5,2 mil­jard bij. Totaal bedraagt de omzet nu €95,2 mil­jard. Het hele mari­tie­me clus­ter gene­reert hier­mee cir­ca 3,2% (2021: 3,0%) van het bru­to bin­nen­lands pro­duct (bbp) van Neder­land. Inclu­sief de indi­rec­te toe­ge­voeg­de waar­de (€22,0 mil­jard) komt de tota­le toe­ge­voeg­de waar­de van de gecom­bi­neer­de clus­ter in 2022 €72,4 mil­jard bedroeg. De tota­le werk­ge­le­gen­heids­ef­fec­ten van de clus­ter tel­len op tot 575.490 werk­ne­mers in 2022.

Werk­ge­le­gen­heid
De mari­tie­me clus­ter bood in 2022 werk aan 305.765 werk­ne­mers, waar­van cir­ca 201.914 direc­te arbeid betreft. Daar­mee zorgt de mari­tie­me clus­ter voor 3,0% (2021: 3,0%) van de werk­ge­le­gen­heid in Neder­land. De direc­te toe­ge­voeg­de waar­de van de mari­tie­me clus­ter is ten opzich­te van 2021 met 21% toe­ge­no­men en is hier­mee snel­ler geste­gen dan de direc­te werk­ge­le­gen­heid (+2,5% t.o.v. 2021). De moni­tor spreekt van een sterk coro­na­her­stel. De tota­le werk­ge­le­gen­heid (inclu­sief de indi­rec­te effec­ten) is in 2022 zelfs met 6,0% toe­ge­no­men. Voor 2022 geldt dat 3,0% van de direc­te werk­ge­le­gen­heid in Neder­land te dan­ken is aan de gecom­bi­neer­de haven- en mari­tie­me clus­ter. Wan­neer ook de indi­rec­te effec­ten mee­ge­no­men wor­den zorgt de gecom­bi­neer­de haven- en mari­tie­me clus­ter voor 5,7% van de werk­ge­le­gen­heid in Nederland.

For­se stijging
De direc­te toe­ge­voeg­de waar­de van de gecom­bi­neer­de haven- en mari­tie­me clus­ter bedroeg €50,4 mil­jard in 2022. Een for­se stij­ging ten opzich­te van 2021 en 2020 (2021: €39,0 mil­jard en 2020: €32,8 mil­jard). De gecom­bi­neer­de direc­te werk­ge­le­gen­heid in de haven- en mari­tie­me clus­ter was in 2022 (geme­ten in werk­ne­mers) gelijk aan 303.960.

Sche­pen
De mari­tie­me sec­tor is enorm breed: van havens tot off­sho­re, van vis­se­rij tot zee- en bin­nen­vaart en van ken­nis­in­sti­tu­ten tot dienst­ver­le­ning. Maar de sec­tor heeft één gemeen­schap­pe­lij­ke deler: sche­pen. Deze zijn essen­ti­eel voor trans­port, voed­sel­pro­duc­tie, kust­be­scher­ming en defen­sie. Daar­naast spe­len ze een fun­da­men­te­le rol in de opwek­king van her­nieuw­ba­re ener­gie op zee.

Export
De tota­le export van de mari­tie­me clus­ter bedroeg in 2022 ruim €59,5 mil­jard. In 2021 was dit nog €52,0 mil­jard. De export­pres­ta­tie van de mari­tie­me clus­ter is dus sterk gegroeid. Op een tota­le export van­uit Neder­land van € 731 mil­jard is het aan­deel van de mari­tie­me clus­ter hier­in 8,1%.

Nati­o­naal
Wan­neer we deze gege­vens afzet­ten tegen het Neder­land­se bbp dan bedraagt de direc­te toe­ge­voeg­de waar­de bij­dra­ge van de gecom­bi­neer­de clus­ter aan het Neder­land­se bbp 5,3% en wan­neer de indi­rec­te effec­ten ook mee­ge­no­men wor­den dan bedraagt de bij­dra­ge van de gecom­bi­neer­de clus­ter 7,5% van het Neder­land­se bbp over 2022. De afge­lo­pen jaren is de bij­dra­ge in toe­ge­voeg­de waar­de sterk toe­ge­no­men van 6,2% in 2020 en 6,8% in 2021.

Bron: Stich­ting Neder­land Mari­tiem Land. Het vol­le­di­ge rap­port is hier te lezen.