Meer biodieselproductie in Amsterdam

De grootste biodiesel (uit afval) producent Greenergy gaat de productie in het Amsterdamse havengebied met meer dan 25 procent verhogen. Dit doet het bedrijf door op bestaand terrein efficiënter én energiezuinigere productiemethoden te introduceren. De upgrades zijn naar verwachting in 2023 voltooid.

Als onder­deel van de mil­joe­nen­in­ves­te­ring ver­be­tert Gre­e­ner­gy ook zijn ver­wer­kings­ca­pa­ci­teit, zodat een ​​bre­der sca­la aan afge­werk­te oli­ën gebruikt kun­nen wor­den als grond­stof voor de pro­duc­tie van biodiesel.

Aan­ge­zien ‘was­te’ olie een grond­stof is om de uit­stoot van voer­tui­gen op de weg te ver­min­de­ren, onder­steunt deze stra­te­gi­sche inves­te­ring ook de inzet van Gre­e­ner­gy om het trans­port kool­stof­ar­mer te maken en te vol­doen aan de toe­kom­sti­ge vraag naar gea­van­ceer­de biobrandstoffen.

Chris­ti­an Flach, CEO van Gre­e­ner­gy: “Als bedrijf gericht op de ener­gie­tran­si­tie kij­ken we altijd naar hoe we de ver­min­de­ring van kool­stofe­mis­sies voor het weg­ver­voer kun­nen sti­mu­le­ren. Deze inves­te­ring past daarbij.

”De ver­wach­ting is dat de vraag naar gea­van­ceer­de bio­brand­stof­fen in de toe­komst zal toe­ne­men, mede gedre­ven door in Euro­pa vast­ge­stel­de blend­man­da­ten om de uit­stoot van broei­kas­gas­sen in de trans­port­sec­tor te ver­min­de­ren. Met deze inves­te­ring hoopt het bedrijf te vol­doen aan deze stij­gen­de vraag.