Nieuwe boord-boord overslaginstallatie in recordtijd opgeleverd

Eind oktober markeert de oplevering van een tweede nieuwe installatie voor boord-boord overslag aan de zuidzijde van de Mercuriushaven, wat de voltooiing van het project voor nieuwe boord-boord overslagvoorzieningen in de Mercuriushaven bevestigt.

haven van bovenaf gezien

De zui­de­lij­ke instal­la­tie werd bui­ten­ge­woon snel gere­a­li­seerd, met een indruk­wek­ken­de ople­ve­ring in slechts zes weken. In medio sep­tem­ber wer­den de oude boei­en ver­wij­derd en ver­van­gen door tien afmeer­pa­len en vijf drijf­li­cha­men. Hoe­wel dit op het eer­ste gezicht een­vou­dig lijkt, was het in wer­ke­lijk­heid een uiterst pre­cie­ze onder­ne­ming. De enor­me buis­pa­len, met een dia­me­ter van 2 meter, een leng­te van 38 meter en een gewicht van 70 ton, moesten wor­den geplaatst op open water, inclu­sief het omgaan met de golf­slag van pas­se­ren­de sche­pen. Het suc­ces van deze ope­ra­tie was voor­na­me­lijk te dan­ken aan gron­di­ge voor­be­rei­ding, waar­bij de aan­ne­mer de ver­schil­len­de onder­de­len voor­af zoveel moge­lijk in elkaar zet­te om een snel­le on-site instal­la­tie moge­lijk te maken.

Ver­be­ter­de nau­ti­sche vei­lig­heid en gro­te­re capaciteit
Voor­heen waren zee­sche­pen afge­meerd tus­sen drij­ven­de boei­en, wat pro­ble­ma­tisch was bij har­de wind voor pas­se­ren­de sche­pen. De nieu­we instal­la­tie, ech­ter, is per­ma­nent ver­an­kerd in de bodem, waar­door de sche­pen tij­dens boord-boord over­slag ste­vig op hun plaats blij­ven, onge­acht de weers­om­stan­dig­he­den. Dit leidt tot een ver­hoog­de nau­ti­sche vei­lig­heid en biedt meer door­vaart­ruim­te voor sche­pen die naar de Vlot­ha­ven varen. Boven­dien kan de nieu­we instal­la­tie nu zee­sche­pen met een leng­te tot 300 meter afhan­de­len, in plaats van de vroe­ge­re maxi­ma­le leng­te van 260 meter.

EU-sub­­­si­­die voor projectuitvoering
Dit pro­ject kon gere­a­li­seerd wor­den dank­zij sub­si­die van de Euro­pe­se Unie, als onder­deel van het CEF-pro­­gram­­ma (Con­nec­ting Euro­pe Faci­li­ty). De inves­te­ring draagt bij aan de ver­be­te­ring van de Euro­pe­se trans­port­in­fra­struc­tuur. Voor meer details over de aan­leg van de nieu­we instal­la­tie, ver­wij­zen wij je door naar Port of Amster­dam.