Nouri Foundation opent Jongerendag

Op zater­dag 29 juni opent de Nou­ri Foun­da­ti­on het Haven­pan­na­toer­nooi op de twee­de edi­tie van de Jon­ge­ren­dag Amster­dam tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Amster­dam­se jon­ge­ren kun­nen naast hun spor­tie­ve deel­na­me ook ken­nis­ma­ken met de haven via aller­lei activiteiten.

Sport ver­bindt 
De mis­sie van de Nou­ri Foun­da­ti­on is om men­sen in een vei­li­ge omge­ving samen te laten spor­ten en spe­len. Ieder­een mag mee­doen, en nie­mand wordt bui­ten­ge­slo­ten. Sport is de ver­bin­den­de fac­tor. En deze mis­sie wordt ook op de Jon­ge­ren­dag vol­bracht, samen met de Gemeen­te Amster­dam, het Jon­ge­ren­punt Amster­dam en de orga­ni­sa­tie van Wer­ken in de Haven 

Ken­nis­ma­ken met Wer­ken in de Haven
Tij­dens het toer­nooi kun­nen de jon­ge­ren ken­nis­ma­ken met de ambas­sa­deurs van de Nou­ri Foun­da­ti­on tij­dens een exclu­sie­ve meet & greet. Kun­nen jon­ge­ren de optre­dens van diver­se DJ’s bekij­ken en maken jon­ge­ren ken­nis met Wer­ken in de Haven. Zo is er een work­shops zei­len, lig­gen er sche­pen aan de kade om aan boord te gaan of kun­nen ze zelf varen met een simu­la­tor. De orga­ni­sa­tie ver­loot €150 onder alle deel­ne­mers van de Jongerendag.

De jon­ge­ren­dag is op zater­dag 29 juni van 14.00 uur tot en met 17.00 uur bij het eve­ne­men­ten­ter­rein Kop van Java. Aan­mel­den voor de Jon­ge­ren­dag kan hier!

Sti­mu­le­rings­pro­gram­ma Wer­ken in de Haven
Het onder­wijs een arbeids­markt pro­gram­ma tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is onder­deel van het Sti­mu­le­rings­pro­gram­ma Wer­ken in de Haven. Dit pro­gram­ma heeft twee hoofd­doe­len: het pro­mo­ten van (wer­ken in) de Amster­dam­se haven en het faci­li­te­ren van een goe­de match tus­sen jon­ge­ren, zij-instro­­mers, oplei­dings­in­sti­tu­ten en werk­ge­vers in en rond de haven.