Ondertekening stimuleringsprogramma Werken in de haven

Het Amsterdamse havenbedrijfsleven gaat tenminste drie jaar collectief vacatures in de spotlights zetten en proactief aan de slag met haar imago. Dit is noodzakelijk om de toenemende vergrijzing binnen de sector te lijf te gaan en talent aan te trekken. Daarnaast wil de haven haar innovatieve karakter tonen en zichzelf neerzetten als een ideale werkgever die goed betaald.

Ver­te­gen­woor­di­gers uit het haven­be­drijfs­le­ven, Port of Amster­dam en de gemeen­te Amster­dam – onder wie wet­hou­der Rut­ger Groot-Was­­sink (Wet­hou­der Werk en bestuur­der Nati­o­naal Pro­gram­ma Samen Nieuw-West) en Koen Over­toom (CEO Port of Amster­dam) – kwa­men van­daag bij­een om hun hand­te­ke­ning te zet­ten onder het Sti­mu­le­rings­pro­gram­ma Wer­ken in de haven (2024–2026). In dit plan staat wel­ke mid­de­len de haven inzet om bij werk­zoe­ken­den in beeld te komen en hoe de sec­tor de beno­dig­de stroom poten­ti­ë­le arbeids­krach­ten op gang denkt te bren­gen. Onder­deel van het ini­ti­a­tief is een uit­ge­brei­de arbeids­markt­cam­pag­ne die uniek is voor de haven van Amster­dam. Naast pro­mo­tie is het maken van de match tus­sen werk­zoe­ken­den en het haven­be­drijfs­le­ven onder­deel van het programma.

Goed­be­taal­de banen
De havens van Amster­dam – waar­toe ook Zaan­stad, Vel­­sen-IJmui­­den en Bever­wijk beho­ren – bie­den jon­ge­ren en zij-instro­­mers vol­op kan­sen. (Instap)banen op praktijk‑, MBO en HBO-niveau. Goed­be­taald logis­tiek, tech­nisch en mari­tiem werk en qua loca­tie nabij hun woon­ge­bied. De haven zoekt op alle fron­ten per­so­neel. Een trend die vol­gens het haven­be­drijfs­le­ven de komen­de jaren zal toe­ne­men van­we­ge onder ande­re het aan­tal nieu­we banen dat voort­komt uit de ener­gie­tran­si­tie en de uit­stroom van pensioengerechtigden.

Mat­chingstra­ject
Het sti­mu­le­rings­plan is gericht op het opti­ma­li­se­ren van het mat­chingstra­ject tus­sen werk­zoe­ken­den en het haven­be­drijfs­le­ven, het laten aan­slui­ten van oplei­din­gen en trai­nin­gen in de prak­tijk en het cre­ë­ren van zoveel moge­lijk con­tact­mo­men­ten. De genoem­de arbeids­markt­cam­pag­ne (Werkenindehaven.amsterdam) is onder­deel van het pro­gram­ma en draagt bij aan het wer­ven van arbeids­krach­ten en het ver­be­te­ren van het ima­go van de haven. Het bud­get voor de komen­de drie jaar is bij­een­ge­bracht door het haven­be­drijfs­le­ven, Amports, ORAM, Port of Amster­dam en het Nati­o­naal Pro­gram­ma Samen Nieuw-West.

Stads­deel Nieuw – West
Het Sti­mu­le­rings­pro­gram­ma Wer­ken in de Haven kent voor Amster­dam een stads­deel­ge­rich­te aan­pak. Met ver­bin­ding aan het Nati­o­naal Pro­gram­ma Samen Nieuw-West richt de pro­mo­tie van het haven­be­drijfs­le­ven zich in eer­ste instan­tie op jon­ge­ren en zij – instro­mers uit stads­deel Nieuw-West. Er wor­den acti­vi­tei­ten in de wijk ont­plooid, haven­rond­vaar­ten gepland, les­pak­ket­ten ont­wik­keld en tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam een jon­ge­rene­ve­ne­ment geor­ga­ni­seerd. Voor de doel­groep die is over­tuigd van een toe­komst in de haven, zal een kort (ver­nieuwd) mat­ching­tra­ject hen klaar­sto­men voor een baan in de haven. De ambi­tie is om ook ande­re stads­de­len aan te haken bij het programma.

Ini­ti­a­tief­ne­mers van het pro­gram­ma zijn Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging ORAM, Amports en Port of Amster­dam. Daar­bij gesteund door het Nati­o­naal Pro­gram­ma Samen Nieuw-West (Gemeen­te Amster­dam) en haven- en haven­ge­re­la­teer­de bedrij­ven als AEB Amster­dam, Bon­trup, Bras­pen­ning, C.Steinweg-Handelsveem B.V., Damen Shi­pre­pair Amster­dam, Euro­tank Amster­dam, Fead­ship, HES Ter­mi­nal Amster­dam en TMA Logistics.