Port of Amsterdam onderzoekt internettoegang in de haven

Port of Amster­dam onder­zoekt de komen­de weken de staat van digi­ta­le con­nec­ti­vi­teit in de haven. Het Haven­be­drijf brengt de actu­e­le inter­net­toe­gang in kaart om te bepa­len of het hui­di­ge net­werk nog voor­ziet in de toe­kom­sti­ge vraag van de klan­ten. Hen wordt de komen­de weken gevraagd erva­rin­gen te delen. 

Ultie­me digi­ta­le con­nec­ti­vi­teit hoort bij het opti­ma­le ves­ti­gings­kli­maat dat Port of Amster­dam wil cre­ë­ren voor bedrij­ven die zijn geves­tigd of zich wil­len ves­ti­gen in het haven­ge­bied. Het bedrijf heeft rui­me ken­nis en infor­ma­tie over kades en ter­rei­nen, maar hoe het zit met de digi­ta­le con­nec­ti­vi­teit in de haven is min­der bekend. En dat ter­wijl de vraag naar band­breed­te voor bedrij­ven en toe­pas­sin­gen in de toe­komst alleen maar zal groei­en. Denk hier­bij naast de nor­ma­le inter­net­toe­gang voor bedrij­ven en kan­to­ren ook aan ont­wik­ke­lin­gen als auto­no­me scheep­vaart, Inter­­net-of-Things, of ter­­mi­­nal-auto­­ma­­ti­­se­ring die in een rap tem­po op ons afkomt.

Aan­pak
Het onder­zoek begint met een inven­ta­ri­sa­tie van het fysie­ke net­werk. Daar­naast is er een markt­con­sul­ta­tie uit­ge­zet waar­bij markt­par­tij­en is gevraagd om hun visie op de con­nec­ti­vi­teit in ons gebied, en hoe zij daar even­tu­eel een rol in kun­nen spe­len. Als laat­ste gaan Port of Amster­dam de komen­de weken bij de klan­ten in het haven­ge­bied na hoe zij hun ver­bin­ding op dit moment erva­ren, maar ook wat hun wen­sen zijn rich­ting de toekomst.

Resul­ta­ten
Con­cre­te ver­volgstap­pen komen na afron­ding van het onder­zoek en zijn afhan­ke­lijk van de uit­kom­sten. Port of Amster­dam hoopt dat dit onder­zoek meer dui­de­lijk­heid ver­schaft in de hui­di­ge stand van zaken en opties voor de toe­komst. Door zowel de klant en de markt te onder­vra­gen, en het hui­di­ge net­werk in kaart te bren­gen, hoopt het Haven­be­drijf vol­doen­de input op te halen om een stra­te­gi­sche posi­tie te bepalen.